Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kamerový systém obce Stretava

 27.01.2014

Uverejnené dňa 20.12.2013

 

Kamerový systém obce Stretava

 

Cieľ projektu

Projekt kamerového systému obce vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce. Realizácia projektu kamerového systému ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.  

Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia. Na základe uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:

 • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napríklad dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce,
 • ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Snahou obce Stretava je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, ktoré je možné účinne aplikovať a tieto aktívne zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou je pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov prostredníctvom kamerového systému obce.

 

    
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

 

Identifikácia projektu

Výzva: Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2013
Podané: 14.1.2013
Schválené: 06.06.2013 
Schválená dotácia: 3 500 €
Spolufinancovanie projektu: 886,60 €
Termín realizácie: 01.08.2013 - 31.12.2013 

 

Realizácia

Na začiatku realizácie projektu bolo potrebné navrhnúť riešenie mobilného kamerového systému s kompletnou inštaláciou a zhotovením, navrhnúť prenos obrazu a dát. Vybraný dodávateľ zabezpečil nákup a dodávku predmetu obstarávania, inštaláciu a konfiguráciu kamier vo vybraných lokalitách, inštaláciu softvéru a konfiguráciu počítača v priestoroch obecného úradu. Zrealizovala sa kompletná výstavba kamerového systému obce. V ystéme sú použité IP kamery a signál sa prenáša wifi sieťou do nahrávacieho zariadenia v centre obce. Bola zrealizovaná inštalácia káblových rozvodov a IP kamier SF2012H-B v počte 4 ks v objekte obecného úradu, materskej školy, požiarnej zbrojnice a cintorína. Vybudovalo sa obslužné pracovisko potrebným hardvérom, softvérom, záznamovou a monitorovacou technikou. Zaškolenie obslužného personálu bolo zrealizované pracovníkmi dodávateľskej firmy. Súčasťou projektu bola aj publicita, tvorba www.stránky projektu.

 

Participujúce subjekty na realizácii projektu::

 • Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Pavlovce nad Uhom,
 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne,
 • Materská škola v Stretave,
 • Poslanci Obceného zastupiteľstva Stretava,
 • Obecný dobrovoľný hasičský a požiarny zbor Stretava,
 • Slovenský zväz chovateľov, ZO Stretava,
 • Pozemková spoločnosť obce Stretava. 

1 2 ... 27