Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov pred požiarmi, ochrana porastov pred vypaľovaním

 05.03.2014

 

Uverejnené dňa 5.3.2014

 

Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov pred požiarmi, ochrana porastov pred vypaľovaním

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v MICHALOVCIACH

Dobrovoľná požiarna ochrana, Územný výbor, MICHALOVCE

__________________________________________________________________________

 

Č. j. : ORHZ – MI 1 - 137/ 2014                                               V Michalovciach :    04.03.2014

 

 

Všetkým obciam

v okresoch

 

MICHALOVCE a SOBRANCE

__________________________

 

 

Vec : Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov  pred požiarmi, ochrana porastov pred vypaľovaním

           

      V dôsledku výskytu lesných požiarov a jarnému vypaľovaniu porastov dochádza každoročne nielen veľkým materiálnym škodám, ale aj  nezanedbateľným škodám ekologickým. Obnova požiarom zničených lesných porastov je dlhodobý proces a často sa stáva, že les sa už po takej udalosti nikdy neobnoví. Takmer všetky lesné požiare vznikajú v dôsledku činností vyvíjaných človekom a ich príčinou je neopatrnosť, prípadne podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode. Z výsledkov požiarovosti v lesnom hospodárstve, ako aj z dlhodobých pozorovaní a porovnávaním ukazovateľov z hľadiska  obdobia vzniku požiarov vyplýva, že najväčšie  požiarne nebezpečenstvo predstavuje  jarné  obdobie  a tiež dlhotrvajúce suchá v letných mesiacoch. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov je nelegálne vypaľovanie suchých porastov (najmä suchej trávy, pasienkov a strnísk) v bezprostrednej blízkosti lesných porastov ale tiež zakladanie ohňa alebo fajčenie v lese.  

 

      V roku 2013 bola v okresoch   Michalovce a Sobrance  požiarovosť v lesných porastoch a prilesných pasienkoch výrazne nižššia, ako je celoslovenský priemer. Vznikli len 2 lesné požiare s pomerne nízkou škodou 2 tisíc eur. Jar 2013 bola sprevádzaná trvalými výdatnými zrážkami, čo sa prejavilo v zníženej požiarovosti. Naopak od začiatku leta až do jesene sa nevyskytli v našom regióne takmer žiadne zrážky a dlhotrvajúce sucho sa prejavilo na zvýšení požiarov trávnatých porastov, ktoré nie sú vedené ako lesné plochy.  V dôsledku zmien klimatických podmienok a postupného zvyšovania celkového otepľovania sa dá očakávať, že situácia predovšetkým v jarnom a letnom období sa v tomto smere nebude zlepšovať. Zvrátiť nepriaznnivý vývoj požiarovosti  možno len takými  opatreniami, ktoré smerujú k  predchádzaniu vzniku lesných požiarov a tiež opatreniami, ktoré napomôžu  prípadnej rýchlej a účinnej likvidácii takých požiarov v prípade ich vzniku. 

 

      Výraznú a nezastupiteľnú úlohu pri ochrane lesov pred požiarmi plnia obce a ich samosprávne orgány. V tejto súvislosti sa obciam odporúča sústrediť pozornosť na  dodržanie  najmä týchto úloh a opatrení :

 

1.    Prerokovať problematiku lesných požiarov v orgánoch obce, stanoviť  úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi .

 

2.    Vykonať preventívne protipožiarne kontroly  u vlastníkov lesných pozemkov a v subjektoch lesného hospodárstva takých, kde nie je vykonávaný štátny požiarny dozor. Zoznam subjektov určených pre výkon štátneho požiarneho dozoru obce obdržali, prípadne im na požiadanie bude predložený z úrovne OR HaZZ v Michalovciach .

 

3.    Zabezpečiť  vybavenie  a trvalú funkčnosť  ohlasovne požiarov v obci., zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach, alebo domácu pohotovostnú službu.

 

4.    Preveriť akcieschopnosť obecného Hasičského zboru, stav hasičskej techniky a vecných prostriedkov určených na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 28 a § 29  vyhl. MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.

 

5.    Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení nesk. predpisov  v súlade s § 36 a § 37 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, v prípade potreby vykonať zmeny tejto dokumentácie.

 

6.    Vykonávať efektívnu a dôslednú preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov a pasienkov pred požiarmi. Pri plnení tejto úlohy využívať orgány a zložky  miestnej štátnej správy, Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, Ochranárske združenia, Poľovnícke združenia a spolupracovať s ďalšími záujmovými združeniami.

 

7.    V miestnom rozhlase vysielať relácie zamerané na ochranu lesov a ostatných porastov pred požiarmi (vzory relácií na požiadanie poskytne OR HaZZ v Michalovciach), alebo zverejniť občanom   tieto opatrenia inou vhodnou formou, vyzvať ich pritom na zvýšenú opatrnosť v jarnom období, upozorniť ich na zákaz vypaľovania porastov a na zákaz zakladania ohňa v lesných porastoch a v ich blízkosti alebo na  miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru pod hroziacou sankciou 331 eur. Upozorniť rodičov na zvýšený dohľad nad deťmi, vyzvať dobrovoľné združenia občanov (dobrovoľná požiarna ochrana, poľovnícke združenia, lesnú a poľovnú stráž, ochranárske združenia a pod.) na zvýšenú aktivitu v tomto období, najmä na pochôdzkovú hliadkovaciu  činnosť.

 

Vybavuje  :    ORHaZZ   -  mjr. Ing. Peter FABIÁN,  tel. : 056/6441820, 821

                       Úz DPO   -  Zoltán MATINA,               tel.:   0918 790344                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                Predseda                                                                                Riaditeľ                                 

     Územného výboru DPO                                                    Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                                             

  Ing. Jozef BLOŠČIČÁK v.r.                                                  plk. Mgr. Martin TEJGI  v.r.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 27