Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov počas vykurovacieho obdobia

 06.10.2014

 

Uverejnené 6.10.2014

 

Opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov počas vykurovacieho obdobia

 

            Vykurovacie obdobie je každoročne spojené so zvýšeným výskytom požiarov. Hasiči hlavne na začiatku vykurovacej sezóny likvidujú požiare od vykurovacích telies, komínov a dymovodov. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch. Je preto samozrejmou povinnosťou všetkých zainteresovaných, a predovšetkým občanov prijímať také opatrenia, aby sa týmto požiarom predišlo.

           

            V priebehu roka 2013 vzniklo od vykurovania alebo v priamej súvislosti s ním v okrese Michalovce 10 požiarov s priamou škodou 9 250 eur a v okrese  Sobrance 3 požiare so škodou 4 050 eur. Hasičom sa včasnými a pohotovými zásahmi v oboch okresoch podarilo uchrániť hodnoty spolu 187 tisíc eur. Priaznivou bilanciou je, že nikto pri týchto požiaroch neprišiel o život ani sa nezranil.  Najčastejšími príčinami požiarov od vykurovania býva takmer vždy zlý technický stav vykurovacích telies a komínov, a tiež zanedbanie dohľadu nad prevádzkou tepelných spotrebičov alebo ukladanie ľahko zápalných predmetov v blízkosti vykurovacích telies.

 

            Pre občanov a podnikateľské subjekty vyplývajú povinnosti  pri používaní tepelných spotrebičov a komínov, pri ich inštalácii, výstavbe a údržbe zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v jeho platnom znení. V jeho obsahu je pod hrozbou sankcie uložená povinnosť pre podnikateľov, a tiež občanom zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. U nových stavieb alebo novopostavených komínov ide najmä o odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pri zmene druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. Konkrétne lehoty čistenia a vykonávania kontrol komínov stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., na základe výkonu spotrebiča, druhu paliva a konštrukčného vyhotovenia komína. Platí tu zásada, že kontrola a čistenie musia byť vykonané najmenej raz v roku a najlepšie je to vykonať bezprostredne pred začatím vykurovania.

 

            Platné predpisy umožňujú riešiť kontrolu a čistenie komínov individuálne, ale doporučuje sa tento úkon zveriť odborne spôsobilej osobe s kominárskym vzdelaním. Najväčšiu pozornosť podľa štatistiky je potrebné venovať vykurovacím telesám a komínom pri používaní tuhého paliva.

            Nezanedbateľnú úlohu pri plnení povinnosti súvisiacich s predchádzaním vzniku požiarov od vykurovacích telies majú obce a ich samosprávne orgány, pričom sa im v tejto súvislosti doporučuje upriamiť pozornosť najmä na tieto úlohy:     

 

– prerokovať v orgánoch obce (obecnom zastupiteľstve, obecnej rade alebo na príslušnej komisii), ako aj s Dobrovoľným hasičským zborom problematiku zabezpečenia ochrany pred požiarmi súvisiacu so začiatkom vykurovacej sezóny a stanoviť postup pri riešení tejto problematiky,

– zriadiť funkciu preventivára požiarnej ochrany obce a vytvárať preventívne kontrolné skupiny, najlepšie z členov dobrovoľného hasičského zboru,

– v súčinnosti s dobrovoľnou požiarnou ochranou  obce preveriť a zaktualizovať zoznam objektov na území obce, v ktorých má obec vykonávať preventívne protipožiarne kontroly,

– vykonať preventívne protipožiarne kontroly zamerané na stav vykurovacích telies a komínov, jedná sa o kontroly v rodinných domoch občanov a drobných podnikateľských subjektoch takých, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor,

– pri zistení závažných nedostatkov, ktoré môžu byť príčinou požiaru, využiť inštitút ukladania opatrení, inštitút vylúčenia vecí z používania alebo možnosť postúpiť vec na priestupkové konanie,

– preveriť a skontrolovať stav vykurovacích zariadení v objektoch a priestoroch vo vlastnom užívaní obcí (obecných úradoch, kultúrnych domoch, domoch smútku a obdobných zariadeniach) a odstrániť zistené nedostatky.

– vykonať dôslednú výchovnú a propagačnú činnosť so zameraním na upozorňovanie občanov cestou miestnych rozhlasov alebo inou obvyklou formou, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali stav vykurovacích telies a aby umožnili vykonanie kontroly a čistenia komínov príslušným odborníkom,

 

            Pozornosť je potrebné venovať tiež alternatívnemu spôsobu vykurovania, t.j. vykurovanie zemným plynom a súčasné vytápanie v kozuboch alebo iných spotrebičoch na tuhé palivo. V takých prípadoch treba pamätať, že napájanie spotrebičov s rôznym druhom paliva na ten istý komínový prieduch predpisy o ochrane pred požiarmi nepovoľujú. Prvoradým predpokladom na predchádzanie požiarom je dobrý technický stav vykurovacích telies a základnou podmienkou je, že na vykurovanie sa smú používať len certifikované zariadenia, ktoré prešli skúškami. Je zakázané používať svojpomocne vyrobené alebo iné provizórne zdroje tepla.

 

            Predchádzať požiarom od vykurovania možno len udržiavaním dobrého technického stavu spotrebičov, dymovodov a komínov a starostlivým dohľadom nad nimi. Určite je v záujme všetkých občanov, aby požiarov od vykurovania bolo čo najmenej.       

                     

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 27