Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Konečne máme nové cesty

 03.06.2015

 

Uverejnené 2.6.2015

 

Konečne máme nové cesty

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú obec podala na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie č.: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“, bola na PPA zaregistrovaná ešte dňa 30.06.2009. Nebola v tomto období schválená so zdôvodnením, že na uvedený zámer nie sú finančné prostriedky.

Až 30.06.2014 po urgencii starostom a ďalšom prerokovaní v komisii PPA obdŕžala obec rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre túto stavbu.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a o spôsobe realizácie zámeru bola podpísala dňa 29.12.2014.

Predmetom žiadosti a následne zmluvy bolo zriadiť na miestnych komunikáciách – Vetve „A“ a Vetve „D“ živičný kryt z asfaltobetónu podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou L+H KOM s.r.o. Prešov. Pre realizáciu boli vybrané preto iba tieto komunikácie, lebo boli v dezolátnom stave a pre samotnú realizáciu bol stanovený limit finančných prostriedkov, ktorý sme nesmeli prekročiť a práce vykonať iba v obmedzenom rozsahu.

Po podpise zmluvy medzi obcou a PPA dňa 29.12.2014, obec v spolupráci s vybraným dodávateľom stavby prostredníctvom verejného obstarávania začala s prípravou realizácie stavby. Projektovej kancelárii bola zadaná požiadavka na spracovanie realizačnej dokumentácie tejto stavby. Pri jej spracovaní bolo zistené, že v pôvodnom projekte boli nesprávne určené šírky pre realizáciu pokladania asfaltobetónu. Tým došlo k zníženiu výmery pre realizáciu na Vetve „A“ o 2377,57 m2 a na Vetve „D“ o 590,87 m2. Ďalej na Vetve “D“ pôvodne navrhované tzv. obratisko bolo mimo miestnej komunikácie parc. č. 554 kat. úz. Stretava, do priestoru, ktorý nie je majetkom obce. Projektant v pôvodnom projekte nezahrnul do realizácie miestnu komunikáciu parc. č. 299 o dĺžke 37,55 m, ktorá patrí k Vetve „D“ a je jedinou prístupovou komunikáciou k tam situovaným obývaným rodinným domom. Táto zmena bola pre realizáciu schválená dodávateľom stavby a príslušným špeciálnym stavebným úradom Rozhodnutím o povolení zmeny.

Projekt bol realizovaný v nasledovných fázach:

  1. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií dodávateľom špeciálnymi mechanizmami určenými k realizácii daného zámeru za obdobie 10 dní
  2. Porealizačné zameranie nových asfaltových komunikácií
  3. Zabezpečenie publicity
  4. Žiadosť o platbu, monitorovacia správa.

Rekonštrukčné práce zahŕňali nasledovné činnosti:

  • Upravenie výtlkov povrchov vozoviek asfaltovou zmesou
  • Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie
  • Položenie asfaltového betónu so zhutnením
  • Presun hmôt pre predmetné miestne komunikácie.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 30.03.2015. Skutočná realizácia prác na stavbe začala dňa 31.03.2015 a práce boli ukončené dňa 09.04.2015. Priebeh realizácie stavby od jej prípravy až po jej ukončenie bol kontrolovaný kvalifikovaným stavebným dozorom. Dňa 21.04.2015 sa konalo odovzdávanie a prevzatie stavebného diela. To bolo zrealizované v zmluvne dohodnutej dobe podľa zmluvy o dielo, ktorá bola určená do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Stavba bola prevzatá bez nedostatkov. Celý priebeh realizácie stavby je zdokumentovaný v stavebnom denníku a všetky detaily realizácie sú zdokumentované fotodokumentáciou. Po ukončení stavebných prác bola osadená informačná tabuľa o realizácii projektu. Priebeh realizácie projektu bol bezproblémový.

Faktúra č. 20150405 v sume 222 566,24 € bola uhradená dňa 28.04.2015 prostredníctvom úveru z PRIMA Banky, kde je obec klientom.

Dňa 04.05.2015 obec podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré bolo vydané dňa 19.05.2015.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia obec pristúpila k spracovaniu Žiadosti o platbu, ktorá bola PPA zaslaná dňa 01.06.2015.

V závere chceme uviesť, že v rekonštrukcii ďalších miestnych komunikácii a výstavbe chodníkov chceme pokračovať aj v ďalšom programovacom období, na čo máme spracovanú projektovú dokumentáciu. Záleží však aké budú PPA vydané výzvy a ako budeme v procese úspešní.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 29