Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie

 20.10.2015

 

Uverejnené 14.10.2015

 

Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie

 

Od 1. septembra 2015 sa zmenil zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávací predpis vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. V tejto súvislosti sa menia aj podmienky spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve pre právnické osoby aj pre občanov.

 

Všeobecný zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň tam, kde by sa mohol  rozšíriť, platí aj naďalej. Podľa § 14 ods. (2) písm. b) a písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba, teda občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Tak isto podľa § 8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby - podnikatelia, pričom v tomto prípade možno  za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky 16.596 eur.  

 

 Právnické osoby – podnikatelia (týka sa to tiež obcí)  môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pričom doteraz na to bol nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré stanovilo podmienky bezpečného spaľovania. Od 1.9.2015 takýto písomný súhlas potrebný nie je a podmienky každého spaľovania sú uvedené priamo v novelizovanej zmene vyhl. MV SR č. 121/2002 :

 

§ 7

 

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia:

a) určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané, a určuje zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,

b) ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov,

c) zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích prostriedkov,

d) vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určuje dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,

e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

 

Na právnické osoby (čiže aj obce) sa teda vzťahuje aj povinnosť oznámiť každé spaľovanie  na telefónnu linku 150.

 

Aj pre fyzické osoby (čiže občanov) zostali povinnosti v súvislosti so spaľovaním v novelizovanej vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., zásadnou zmenou je, že sa z § 31 písm. e) od 1.9.2015 vypustila povinnosť občana telefonicky ohlasovať toto spaľovanie na linku 150:

 

§ 31e

 

Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba :

a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

V prípade, že občan uvedené podmienky dodrží, môže spaľovanie vykonať bez ohlásenia. Pri nedodržaní týchto podmienok spaľovania mu možno uložiť sankciu do výšky 331 eur.

 

Pokiaľ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území okresu alebo jeho časti  (toto sa vyhlasuje prostredníctvom obecných a mestských rozhlasov alebo verejných vývesných tabúľ), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo dlhotrvajúce letné sucho, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické osoby, ani občania.  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyzýva všetky obce a mestá v okresoch Michalovce a Sobrance prípadne ich nižšie organizačné zložky (mestské alebo obecné polície a hliadky), aby venovali tejto problematike náležitú pozornosť a nelegálne zakladanie ohňov netolerovali. Hlavnú pozornosť pri tom treba sústrediť na jarné obdobie, žatevné práce alebo dlho trvajúce sucho.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                          plk. Mgr. Martin Tejgi

                        

                                                                                               riaditeľ  ORHaZZ

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 27