Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dodatočné povolenie stavby

 19.07.2016

Dodatočné stavebné povolenie

     Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.

     V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

    V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.
 

Prílohy k žiadosti o dodatočné stavebné povolenie:

a)     doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,

b)    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, ktorá obsahuje podľa druhu a účelu stavby:

-        sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o dodatočné stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

-       súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

1.      navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, a jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,

2.      požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,

3.     nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,

4.      údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane  sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,

5.      pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

6.      údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,

7.      usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

8.      spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,

-       celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

1.      hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane                                    susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,

2.      podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,

3.      návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,

4.      ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,

-       vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

-       stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav:

1.     pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny),

2.     polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia,

3.     schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií  (zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné),

4.     technické zariadenia (kotolne a výťahy),

5.     úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

-       statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

-       návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene po čas uskutočňovania stavby,

-       ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,

-     ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce,

d)  doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,

e) kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,

f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

g)  doklad o  zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade 

 

Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)          na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu                                                        50 eur

2. na stavbu bytového domu                                                         200 eur

b)      na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                                  25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                                       50 eur

c)      na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu             35 eur

2. bytových domov                                                                        100 eur

d)      na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                   30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka              30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská                                            30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady                  30 eur

e)      na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                 50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                    50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka              50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská                                           50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady                                                                 50 eur

f)      na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a  e)                                                                                                                                                 20 eur

g)      na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane                                                     100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                          200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                        400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                     600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                800 eur

nad 10 000 000 eur                                                          1 000 eur

h)      na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby                                                                                                                  50 eur

i)       na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2         60 eur

j)       na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2                         150eur


1 2 ... 27