Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Investičné aktivity obce

 12.07.2017

Uverejnené 12.07.2017

 

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ

Účelom projektu je rozšírenie kapacity MŠ na 30 detí a to prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami pôvodnej časti.

1. Prístavba rieši zádverie, novú šatňu pre 30 detí, schodisko do podkrovia, priestor pre umiestnenie kotla ÚVK, sklad pre upratovačku.

 

2. Stavebné úpravy pôvodnej časti:

 • z dvoch miestnosti herňa deti a spálňa deti sa vytvoria dve herne a to: pre 21 detí – pôvodná herňa a 9 detí pôvodná spálňa.
 • úprava pôvodnej hygieny - rozšírenie počtu hygienických zariadení – z pôvodných 4 WC a 4 umývadla – na 6 WC a 6 umývadla.
 • výmena spôsobu vykurovania – likvidácia lokálnych plynových telies – gamatiek za nové ústredné vykurovanie /vrátane   podkrovia/ s kondenzačným plynovým kotlom.

 

3. Nadstavba– podkrovný priestor rieši spálňu pre 21 detí, hygienu detí a kanceláriu pre učiteľky.

Dňa 19.01.2017 obec predložila na základe výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP  projektový zámer  „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ na Košický samosprávny kraj.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe zhodnotenia predloženého projektového zámeru skonštatoval, že projektový zámer nesplnil podmienku určenú vo výzve, a vydal k projektovému zámeru negatívnu hodnotiacu správu. Projektový zámer nesplnil nasledujúcu podmienku: obec dosiahla index investičnej účinnosti 2,4, pričom minimálny index investičnej účinnosti pre územie Košického kraja v rámci výzvy je 15,00.

K 15. júlu predkladáme ďalšiu žiadosť na realizáciu tohto zámeru  prostredníctvom Ministerstva vnútra SR

 

Vyrozumievací modul pre rozhlasovú ústredňu

Obec Stretava má od 23.03.2017 v skúšobnej  prevádzke k dispozícii unikátny vyrozumievací modul pre rozhlasovú ústredňu, ktorý poskytuje rôzne varianty využitia:

 • Hlásenie cez systém VM Florian – nahrávanie oznamov vopred a ich následné spustenie
 • Plánované hlásenie – nastavenie dátumu a času spustenia hlásenia- zvukovej správy do rozhlasu alebo SMS správy
 • Posielanie SMS – potrebná SIM karta a táto služba je spoplatnená
 • Posielanie správ na  email
 • Prehrávanie varovných signálov
 • Zverejňovanie správ na internete – po zaškrtnutí políčka „Zverejniť“, správa sa zverejní na našej internetovej stránke


Bioelektráreň Stretava – územné konanie

Stavebník ENERGO BLOCK, s.r.o., Jadrová 1, Bratislava dňa 13.03.2014 podal na Obecný úrad Stretava – stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na projekt „Bioelektráreň Stretava“, ktorý rieši navrhovanú výstavbu elektrárne na princípe spaľovania biomasy (drevená štiepka a slamené brikety) s výrobou elektrickej energie v ORC cykloch, z obnoviteľných zdrojov v priestoroch, kde podľa územného plánu obce je stanovená lokalita pre priemyselnú zónu..

Po viacerých výzvach na doplnenie predmetného podania bolo dňa 16.02.2017 Oznámením o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania Spoločným stavebným úradom v Pavlovciach nad Uhom začaté územné konania o umiestnení stavby a nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 06.03.2017.

 

Zámer výstavby komunitného centra v obci

Obec Stretava na základe Kúpnej zmluvy č. KZ5/2016 zo 12.12.2016 a následne návrhom na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu sa stala vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 117 a to: pozemkov parc. č. 168 o výmere 1182 m2 – zastavané plochy a nádvoria, , parc. č. 170/1 o výmere 420 m2 – záhrady, parc. č. 171 o výmere 1421 m2 – záhrady, parc. č. 172 o výmere 117 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 174/1 o výmere 281 m2 – orná pôda, a stavby-  rodinný dom súp. č. 17 stojaci na parc. č.  168

Súbežne sa rozbehla spolupráca s projektantkou s cieľom spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a obnovu predmetnej stavby, ktorá má slúžiť ako komunitné centrum.

Obec plánuje získať prostriedky na rekonštrukciu v rámci eurofondov, a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje, výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. Žiadosť je potrebné predložiť najneskôr do konca novembra 2017.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.

Komunitné centrum je:

 • spoločným priestorom pre celú sídelnú komunitu obce;
 • priestorom pre rozvoj rôznych subskupín komunity s ohľadom na fakt, že jeden človek môže byť súčasťou rôznych         subskupín v priestore aj v čase. Zároveň, obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity sú len jednou zo subskupín (hoci prioritnou), na ktoré sa komunitné centrum orientuje;
 • neutrálnym priestorom pre deeskaláciu komunitných napätí a konfliktov;
 • podporou obce v oblasti komunitného rozvoja a budovania komunity.

 

Očakávame, že sa nám zámer podarí úspešne zrealizovať.


1 2 ... 29