Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Miestne dane a poplatky, zásadné zmeny od 1. decembra 2012

 04.12.2012

 

Uverejnené dňa 04.12.2012

 

Na základe zákona č. 460/2011 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) došlo s účinnosťou od 1. decembra 2012 k  zmenám zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, na ktoré je potrebné pamätať pri príprave Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2013.

Zákonom č. 286/2012 Z.z.sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v čl. III. s účinnosťou od 1. decembra 2012 mení zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.

 

1. Nové členenie pozemkovako predmetu dane z pozemkov - zmena § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach

 

V ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach sa mení členenie pozemkov ako predmetu dane z pozemkov tak, že do jednej kategórie s ornou pôdou, chmeľnicami, vinicami a ovocnými sadmi boli pričlenené aj trvalé trávne porasty, taktiež do jednej kategórie s rybníkmi s chovom rýb a ostatnými hospodársky využívanými vodnými plochami boli začlenené aj lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a rovnako do kategórie zastavané plochy a nádvoria boli pričlenené aj ostatné plochy.

 

Pôvodné členenie pozemkov do 1. decembra 2012:

§ 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach:

 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

b) trvalé trávne porasty,

c) záhrady,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

f) zastavané plochy a nádvoria,

g) stavebné pozemky,

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

 

Nové členenie pozemkov od 1. decembra 2012:

§ 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach:

 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky.

 

 

2. Nová úprava ponúka možnosť správcu dane všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane z pozemkov – zmena § 8 zákona o miestnych daniach

 

Oproti právnej úprave platnej do 1. decembra 2012 je obec oprávnená vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť inú sadzbu dane aj na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, v prípade že ide o pozemky:

 • na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo
 • na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie.

 

Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení podľa § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

 

Ak ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa § 8 ods. 2 a 4 zákona o miestnych daniach presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

 

3. Možnosť správcu dane všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane zo stavieb podľa § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach je od 1. decembra 2012 ohraničená tak, že nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení (do 1. decembra 2012 to bol 40-násobok).

 

Zákonodarca pamätal aj na prípady, kedy je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012. Podľa § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane je pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach povinný znížiť tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

 

4. Rovnako ako u dani zo stavieb aj pri dani z bytov možnosť správcu dane všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane z bytov podľa § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach je od 1. decembra 2012 ohraničená tak, že nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení (do 1. decembra 2012 to bol 40-násobok).

 

Zákonodarca pamätal aj na prípady, kedy je najvyššia sadzba dane z bytov väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012. Podľa § 104f ods. 4 zákona o miestnych daniach správca dane je pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach povinný znížiť tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane z bytov ustanovená v § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

 

5. V ust. § 17 ods. 7 zákona o miestnych daniach sa spresňuje definícia jednotlivej časti obce takto:

„Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce, a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť najmä ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.“

 

Uvedená zmena je významná v prípade, že obec ako správca dane určoval jednotlivú časť obce pre určenie odlišnej sadzby dane, tak od 1. decembra 2012 sa sprísnili kritéria pre určenie jednotlivej časti obce práve o povinnosť vymedziť len takú časť obce, ktorá je územne celistvá, a v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce. Vymedzenie jednotlivej časti obce vo všeobecne záväznom nariadení obce musí byť pre rok 2013 už súladné s touto novou právnou úpravou.

 

6. Platenie dane v splátkach a lehoty splatnosti týchto splátok dane určované doposiaľ vo všeobecne záväznom nariadení obce sú od 1. decembra 2012 už určované v rozhodnutiach správcu dane.

 

 • v prípade dane z nehnuteľnosti bol zrušený § 21 ods. 2 zákona o miestnych daniach a od 1. decembra 2012 platí ust. § 99g ods. 2 zákona o miestnych daniach,
 • v prípade dane za psa bol zrušený § 27 ods. 3 a zmenený § 29 zákona o miestnych daniach a od 1. decembra 2012 platí ust. § 99g ods. 2 zákona o miestnych daniach,
 • v prípade dane za osobitné užívanie verejného priestranstva nové znenie § 34a ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje, že pri platení dane za osobitné užívanie verejného priestranstva, môže obec určiť platenie dane v splátkach, pričom sa tieto splátky a lehoty ich splatnosti určujú v rozhodnutí (predtým na základe § 36 zákona o miestnych daniach lehotu splátok dane určovalo všeobecne záväzné nariadenie obce),
 • v prípade dane za predajné automaty bol zmenený § 51 zákona o miestnych daniach a od 1. decembra 2012 platí ust. § 99g ods.2 zákona o miestnych daniach,
 • v prípade dane za nevýherné hracie prístroje bol zrušený § 57 zákona o miestnych daniach a zmenený § 59 zákona o miestnych daniach a od 1. decembra 2012 platí  ust. § 99g ods. 2 zákona o miestnych daniach,
 • v prípade dane za vjazd do historickej časti mesta nové znenie § 64a ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje, že pri platení dane za vjazd do historickej časti mesta môže obec určiť platenie dane v splátkach, pričom sa tieto splátky a lehoty ich splatnosti určujú v rozhodnutí (predtým na základe § 66 zákona o miestnych daniach lehotu splátok dane určovalo všeobecne záväzné nariadenie obce).

 

Na základe zákona č. 286/2012 Z.z.ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a to čl. III. dôjde od 1. decembra 2012 len k jednej zmene, ktorá má vplyv na úpravu všeobecne záväzných nariadení obcí a to podľa § 99e ods. 9 zákona o miestnych daniach správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť pri dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy troch eur.

 

Na základe zákona č. 460/2011 Z.z.ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov dôjde s účinnosťou od 1. decembra 2012 tiež k významným zmenám zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, ktoré si samy osebe nevyžadujú zmenu doteraz platného všeobecne záväzného nariadenia a to:

 

 

1. Doplnením ust. § 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach sa spresňuje to, ktoré pozemky, stavby, byty a nebytové priestory sú priamo zo zákona oslobodené od dane z nehnuteľnosti. toto oslobodenie nie je potrebné zakotvovať vo všeobecne záväznom nariadení obce.

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2012 sú od dane z nehnuteľnosti oslobodené:

„Od dane sú oslobodené

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,

d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,

e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,

f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na stredné vzdelávanie 11c) a na vyššie odborné vzdelávanie 11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť, 11d)

h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.“

 

 

2. V ust. § 77 ods. 3zákona o miestnych daniach sa určuje, že ak má osoba podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 

3. V ust. § 77 ods. 4zákona o miestnych daniach sa určuje, že poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2, ak na jeho základe sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.

 

Skutočne najväčšia zmena nastáva spojením miestnej dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje.

Tieto dane budú pre zdaňovacie obdobie roku 2013 vyrubené jedným rozhodnutím správcu dane.

 

Od 1. decembra 2012 zaniká povinnosť oznámiť zmeny týchto daní a vzniká povinnosť podať daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

 

Oznamovacia povinnosť pri zmene rozhodujúcich okolností pre daň z nehnuteľnosti určená v ust. § 18 ods. 3 zákona o miestnych daniach bude od 1. decembra 2012 zrušená, avšak podľa prechodných ust. § 104f ods. 1 uplatňuje sa do 31. decembra 2012.

 

Od 1. decembra 2012 je zrušené ust. § 27 určujúce pri dani za psa v ods. 1 povinnosť oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v  ods. 4 určujúce povinnosť oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti do 30 dní od jej zániku.

 

Od 1. decembra 2012 je zrušené ust. § 49 určujúce pri dani za predajné automaty v ods. 1 povinnosť oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v  ods. 4 určujúce povinnosť oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti do 30 dní od jej zániku.

 

Od 1. decembra 2012 je zrušené ust. § 57 určujúce pri dani za nevýherné hracie prístroje v ods. 1 povinnosť oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v ods. 4 určujúce povinnosť oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti do 30 dní od jej zániku.

 

Prechodné ustanovenia zákona o miestnych daniach riešia otázku povinnosti podať priznanie k týmto daniam takto:

 

 1. Podľa § 104f ods. 5 zákona o miestnych daniach v znení účinnom od 1. decembra 2012 platí: „Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a podal oznámenie podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012 avznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra 2012, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99b.“
 2. Podľa § 104f ods. 6 zákona o miestnych daniach v znení účinnom od 1. decembra 2012 platí: „Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a túto povinnosť nesplnil podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, je povinný podať priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99a alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa § 99b.“
 3. Podľa § 104f ods. 7 zákona o miestnych daniach v znení účinnom od 1. decembra 2012 platí: „Daňovníkovi, ktorý bol povinný platiť daň za psa podľa § 27 ods. 3, daň za predajné automaty podľa § 49 ods. 3 a daň za nevýherné hracie prístroje podľa § 57 ods. 3 bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podľa predpisu účinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daň rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.“

 

Uvedené znamená, že daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie podáva len ten daňovník, u ktorého v priebehu roka 2012 došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie týchto daní.

 

Na základe zákona č. 286/2012 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a to čl. III. dôjde od 1. decembra 2012 k zmenám, ktoré nemajú vplyv na úpravu všeobecne záväzných nariadení obcí a ide o tieto zmeny:

 

 1. Osobitná úprava vyrubenia dane podľa pomôcok obsiahnutá v ust. § 73a zákona o miestnych daniach. Do 30. novembra 2012 bolo vyrubenie dane podľa pomôcok upravené len v zákone č. 563/2009 Z.z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Osobitná úprava použitia označenej a neoznačenej dane obsiahnutá v ust. § 98a zákona o miestnych daniach. Do 30. novembra 2012 bola úprava použitia dane obsiahnutá v ust. § 55 zákona č. 563/2009 Z.z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Významná je tu právna úprava požadujúca, aby správca dane určil v rozhodnutí o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku spôsob označenia platby dane.
 3. Nová úprava elektronických služieb obsiahnutá v ust. § 98b zákona o miestnych daniach, ktorá umožňuje obciam avšak neukladá ako povinnosť poskytovať elektronické služby. Pokiaľ sa obec rozhodne poskytovať elektronické služby, potom je povinná podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoviť všeobecne záväzným nariadením a uverejniť ho na svojom webovom sídle.

 

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu 47a) v prospech obce na podporu plnenia jej úloh. Pod poznámkou k 47a je zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Viď § 103 ods. 5 zákona o miestnych daniach)

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 27