Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ochrana pred požiarmi

 21.02.2018

Uverejnené 20.02.2018

 

Vážení spoluobčania !

 

     Prichádza obdobie  jarného upratovania v našich dvoroch a záhradách a je tu čas, kedy občania po dlhej zime idú poprechádzať sa po poliach, lúkach a lesoch. S oteplením bude v prírode pribúdať ľahko horľavých látok, hlavne suchej trávy, lístia, haluzia i odrezkov z viniča a z ovocných stromov . V jarných dňoch si majitelia objektov upratujú okolie, poľnohospodári a záhradkári čistia pozemky. Pri týchto činnostiach niektorí občania vypaľujú porasty a zakladajú oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť aj napriek tomu, že to zákon zakazuje. Veľmi často sa tento zákaz porušuje a preto sa vyskytujú v jarných mesiacoch  prípady, keď  pre túto nerozvážnosť musia zasahovať hasiči, pričom požiarom dochádza k veľkým materiálnym škodám, ohrozeniu zdravia a životov  občanov ako  aj k ekologickým škodám.


     Okrem  materiálnych škôd, stratám na ľudských životoch a poškodenia ľudského zdravia, pri požiaroch   v prírodnom prostredí dochádza vplyvom vysokej teploty  k ničeniu zárodkov života v prírode. Ohňom je ohrozený hmyz, obojživelníky, plazy, drobné vtáctvo a cicavce. Drobná zver často nestačí uniknúť pred rýchlo sa šíriacim ohňom a hynie. A bez ujmy na zdraví či ohrození  života nezostávajú ani ľudia.


     Vysoké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nepovolenom vypaľovaní porastov, pastvín a lúk hrozí najmä tam, kde sa tieto porasty  nachádzajú v blízkosti lesa, pričom  často dochádza  aj k rozšíreniu požiaru práve na lesný porast. Dôležitý v tomto čase je tiež dohľad nad počínaním mladistvých a detí, ich zábava býva tiež častou príčinou požiarov.

 

Vážení spoluobčania!


     Hasiči Vás touto cestou upozorňujú  na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ako aj na zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.   Za nedodržanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  ako aj za porušenie zákazu vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu sa dopustíte priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za čo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť občanovi  pokutu až do výšky 331 eur.  Hasiči budú v týchto inkriminovaných dňoch vykonávať pochôdzkovú a hliadkovaciu činnosť v teréne a porušovateľom predpisov  hlavne vypaľovačom porastov   budú ukladať blokové pokuty.


     Podnikateľským subjektom za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi tým, že nezabezpečia vykonávanie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva  vzniku požiaru alebo vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov,  zakladajú oheň v priestoroch alebo miestach, kde sa môže rozšíriť alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596 eur .


Vážení spoluobčania!


     Treba si uvedomiť, že protiprávnym konaním dochádza nielen k priestupkom na úseku ochrany pred požiarmi, ale  rozšírením požiaru  na iné pozemky, lesné porasty, drevené stĺpy elektrického vedenia či susedné budovy, čím nastáva vznik  ďalších škôd, ktoré bude musieť pôvodca požiaru uhradiť vlastníkom. Len zvýšenou opatrnosťou a dodržiavaním protipožiarnych predpisov možno predchádzať požiarom a škodám, ktoré z toho následne vyplývajú. 


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , ORHZ – MI1 – 193-003/2018
v Michalovciach,  19. február 2018

1 2 ... 27