Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 06.04.2020

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH

na základe §21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe §2 ods. (1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okrese Michalovce a Sobrance,

od 6. apríla 202 o 12.00 hodine do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa §14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • zakladať alebo udržiavať ohne,
  • používať otvorený oheň,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných a pasienkových pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa §6b a podľa §14 ods. písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hlaidkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkovývh terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,
  • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  • prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na: odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30m od stavieb a vodných zdrojov bhodných na hasenie požiarov, vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postuhnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10ha, vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodným ochranným pásmom so šírkou najmenej 10m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,
  • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5kg,
  • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.

                                                                                                              riaditeľ OR HAZZ

                                                                                                            plk. Mgr. Martin Tejgi


1 2 ... 29