Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Prečo označujeme zberné nádoby na komunálny odpad nálepkami odberateľa odpadu?

 28.05.2013

 

Uverejnené dňa 28.5.2013

 

 

Prečo označujeme zberné nádoby na komunálny odpad nálepkami odberateľa odpadu?

           

            So zavedením nového systému označovania zberných nádob na komunálny odpad vzniklo množstvo otázok. Z toho dôvodu Vám prinášame nasledujúce vysvetlenie.

            Podľa ust. § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Stretava č. 5/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stretava, na území obce Stretava sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a umiestňovať ho po vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 tohto nariadenia nasledovne:

 1. do 1 zbernej nádoby pre domácnosti v rodinnom dome, ktorého obyvatelia sú platcami poplatku za komunálny odpad, bez ďalšej úhrady za jej vývoz,
 2. do 2 zberných nádob pre domácnosti v rodinnom dome, ktorých počet platiacich členov je 8 a viac, bez ďalšej úhrady za ich vývoz,
 3. jednorázovo do vriec pre tento účel vydávaných obcou za úhradu za vrece a jeho vývoz,
 4. do 1100 l zbernej nádoby – kontajnera na žiadosť držiteľa komunálneho odpadu za jeho pristavenie a úhradu za vývoz.

           Podľa § 4 ods. 2 vyššie menovaného nariadenia, ak domácnosť chce komunálny odpad určený na likvidáciu umiestňovať do väčšieho počtu zberných nádob ako je uvedené v ods.1 písm. a) až b), vývoz a likvidácia odpadu z týchto zberných nádob sa spoplatňuje nasledovne:

 • ak je v domácnosti jedna osoba, za druhú nádobu na odpad musí zaplatiť 1,7 násobok nákladov za likvidáciu,
 • ak sú v domácnosti dve osoby, platba činí 1,4 násobok nákladov,
 • ak sú v domácnosti tri osoby, platba činí 1,1 násobok nákladov,
 • ak sú v domácnosti štyri osoby, platba činí 0,75 násobku nákladov,
 • ak je v domácnosti päť osôb, platba činí 0,5 násobku nákladov,
 • ak je v domácnosti šesť osôb, platba činí 0,2 násobku  nákladov,
 • ak je v domácnosti sedem osôb, platba činí 0,12 násobku nákladov.

             Podľa prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Stretava č. 8/2012 o úhradách za služby poskytované obcou Stretava starosta môže v individuálnych prípadoch (sociálne pomery, negatívny zdravotný stav niektorého z členov rodiny, prírastok do rodiny a pod.) na základe zdôvodnenej žiadosti poplatok za ďalšiu zbernú nádobu znížiť alebo odpustiť. Podmienkou je ale vykonaná úhrada za likvidáciu odpadov za všetkých členov domácnosti v predchádzajúcich obdobiach a aj za obdobie, na ktoré žiadateľ zvýšenie počtu nádob žiada.

            Z niekoľko ročnej skúsenosti, sledovaním vývoja vo vybraných domácnostiach vyplýva, že pokiaľ domácnosť dôsledne separuje odpad, päťčlennej domácnosti dostatočne postačuje jedna zberná nádoba na uloženie odpadu určeného na skládku na obdobie dvoch týždňov kedy je organizovaný zber. V prípade, že takáto domácnosť produkuje viac odpadu, musí si tento úkon priplatiť. Môže si zakúpiť na obecnom úrade nálepku na ďalšiu zbernú nádobu alebo jednorazové vrecia určené na odvoz odpadu, v cene stanovenej všeobecne záväzným nariadením obce o poplatkoch za služby poskytované obcou.

            Obec v súčasnosti nemôže zabezpečiť iný spôsob zberu (napr. množstvový zber) ako je súčasný, čiže iba zber do zberných nádob, lebo na trhu nie je momentálne záujem o realizáciu inej formy zberu zo strany firiem likvidujúcich odpad, najmä kvôli ekonomickým dôvodom. Preto pre každú domácnosť musí byť pristavená minimálne jedna nádoba.

            Je potrebné si uvedomiť, že občan platí sumu za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu oprávnenou organizáciou, ktorý vyprodukuje. Čiže čím viacej členov domácnosti, tým viac odpadu, ktorý treba zmanipulovať, odviesť odpad na skládku (najbližšia je v Obci Husák) a zaplatiť za jeho uskladnenie.

            Náklady na likvidáciu odpadu z jednej nádoby, ktoré musela hradiť obec v minulom roku činili 39,- €. Obec platí odberateľovi úhradu za odber odpadu podľa počtu zmluvne dohodnutých nádob a iba tých ktoré sú označené jeho nálepkou.

            Ak má obec plniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva stanovené zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 cit. zákona, musí prijímať opatrenia určené týmto zákonom.

            Opatreniami prijatými pre ďalšie obdobie stanovenými aj v cit. všeobecne záväznom nariadení obce č. 5/2012, kde mimo iného sa stanovili presné podmienky zberu odpadu sa ušetrí na nákladoch, pokiaľ nezvýši ceny odberateľ a očakávame aj zníženie produkcie odpadu určeného na skládkovanie. Tí, ktorí odpad netriedili a svojvoľne si dali likvidovať viac nádob, (podľa zistení najmä stavebný, ale aj iný odpad) konali tak na úkor platby za odpad ostatnými občanmi obce.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 29