Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kamerový systém obce Stretava | Krásy našej obce

Uverejnené dňa 20.12.2013

 

Kamerový systém obce Stretava

 

Cieľ projektu

Projekt kamerového systému obce vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce. Realizácia projektu kamerového systému ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.  

Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia. Na základe uvedenej skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:

 • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napríklad dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce,
 • ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Snahou obce Stretava je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, ktoré je možné účinne aplikovať a tieto aktívne zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou je pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov prostredníctvom kamerového systému obce.

 

    
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

 

Identifikácia projektu

Výzva: Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2013
Podané: 14.1.2013
Schválené: 06.06.2013 
Schválená dotácia: 3 500 €
Spolufinancovanie projektu: 886,60 €
Termín realizácie: 01.08.2013 - 31.12.2013 

 

Realizácia

Na začiatku realizácie projektu bolo potrebné navrhnúť riešenie mobilného kamerového systému s kompletnou inštaláciou a zhotovením, navrhnúť prenos obrazu a dát. Vybraný dodávateľ zabezpečil nákup a dodávku predmetu obstarávania, inštaláciu a konfiguráciu kamier vo vybraných lokalitách, inštaláciu softvéru a konfiguráciu počítača v priestoroch obecného úradu. Zrealizovala sa kompletná výstavba kamerového systému obce. V ystéme sú použité IP kamery a signál sa prenáša wifi sieťou do nahrávacieho zariadenia v centre obce. Bola zrealizovaná inštalácia káblových rozvodov a IP kamier SF2012H-B v počte 4 ks v objekte obecného úradu, materskej školy, požiarnej zbrojnice a cintorína. Vybudovalo sa obslužné pracovisko potrebným hardvérom, softvérom, záznamovou a monitorovacou technikou. Zaškolenie obslužného personálu bolo zrealizované pracovníkmi dodávateľskej firmy. Súčasťou projektu bola aj publicita, tvorba www.stránky projektu.

 

Participujúce subjekty na realizácii projektu::

 • Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Pavlovce nad Uhom,
 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne,
 • Materská škola v Stretave,
 • Poslanci Obceného zastupiteľstva Stretava,
 • Obecný dobrovoľný hasičský a požiarny zbor Stretava,
 • Slovenský zväz chovateľov, ZO Stretava,
 • Pozemková spoločnosť obce Stretava.