Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

 

Uverejnené 21.7.2014

 

Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj navrhované aj pre naše záujmové územie


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 6/2014 z 30.júna 2014, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, a ktoré nadobúda účinnosť 15.augusta 2014 Vám uvádzame zmeny, ktoré sa týkajú našej obce a jej okolia:

  • v oblasti osídlenia, usporiadania územia sídelnej štruktúry podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry, konkrétne podporovať juholaboreckú rozvojovú os Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec (v úseku Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec ako komunikačno-sídelnú rozvojovú os),
  • v oblasti sociálnej infraštruktúry rozvíjať zdravotnícke zariadenia v záujme ich optimálneho využitia v rovnocennej prístupnosti obyvateľov, konkrétne rozšíriť kapacitu liečební, hospicov a domov ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s potrebami obyvateľstva kraja,
  • v oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a cestovného ruchu na území Košického kraja podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž hlavných cestných tranzitných turistických trás Poľsko – Humenné – Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Maďarsko, ako aj vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: EuroVelo 11 v koridore hranica kraja s Prešovským samosprávnym krajom – Košice – hranica s Maďarskou republikou a Zemplínskej cyklomagistrály v koridore hranica kraja s Prešovským samosprávnym krajom – Zemplínska Šírava (vrátane cyklistického okruhu) – Zemplín – hranica s Maďarskou republikou a siete nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho významu,
  • v oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry sanovať a revitalizovať oblasti, resp. ich časti na území Košického kraja, najmä s vysokým stupňom environmentálnej záťaže, a to aj v Zemplínskej zaťaženej oblasti,
  • v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry chrániť územie na trase diaľnice D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou); chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to aj cestu č. II/555 ako súčasť vnútroregionálnej (medziokresnej) severojužnej trasy Michalovce (I/50) – križovatka s diaľnicou D1 – Veľké Kapušany – Leles – Kráľovský Chlmec, s preložkou vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach, Palíne, Stretave, Pavlovciach nad Uhom,
  • v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry chrániť koridory pre výstavbu nadradených plynovodov plánovaného plynovodného prepojenia Slovenskej republiky a Poľska v úseku cez Košický kraj v trase Staré – Pozdišovce – Lastomír – Stretava – Veľké Kapušany,
  • v oblasti cestnej dopravy - cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, konkrétne aj cestu II/555 v trase Michalovce (I/50) – križovatka s diaľnicou D1 – Veľké Kapušany - Leles – Kráľovský Chlmec, s preložkou vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach, Palíne, Stretave, Pavlovciach nad Uhom,
  • v oblasti nadradenej technickej infraštruktúry a stavieb nadradených plynovodov plynovodné prepojenie Slovenskej republiky a Poľska v úseku cez Košický kraj v trase Staré – Pozdišovce – Lastomír – Stretava – Veľké Kapušany, ako aj stavby diaľkových optických káblov v trasách Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, Košice – Trebišov, Košice – Slovenské Nové Mesto, Spišská Nová Ves – Rožňava, Nálepkovo – Dobšiná, Spišská Nová Ves – Štrba, Kráľovský Chlmec – Slovenské Nové Mesto, Veľké Kapušany – Vranov nad Topľou a Veľké Kapušany – Michalovce,
  • v oblasti odpadového hospodárstva riešiť stavby nových skládok v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Michalovce, Košice – okolie, Rožňava, Sobrance.
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt