Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Spaľovanie horľavých látok - usmernenie

 

Uverejnené 19.2.2015

 

Spaľovanie horľavých látok - usmernenie

 

   Vzhľadom na častý výskyt požiarov, ktorých príčinou býva spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve alebo vypaľovanie porastov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vydáva usmernenie týkajúce sa legislatívnych náležitostí na úseku ochrany pred požiarmi súvisiacich s predmetnou problematikou.

 

     Podľa § 14 ods. (2) písm. b) a písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba teda občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Obdobne podľa § 8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby - podnikatelia, pričom v tomto prípade možno  za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky  16.596 eur.  Platí teda všeobecný zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň tam, kde by sa mohol  rozšíriť.

 

     Právnické osoby - podnikatelia  môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve s predchádzajúcim písomným súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré stanoví podmienky bezpečného spaľovania. V prípade, že podnikateľský subjekt vykonáva takéto spaľovanie bez písomného povolenia alebo nedodržiava podmienky v tomto povolení stanovené,  možno mu uložiť sankciu do už uvedenej výšky t.j. 16.596 eur.

 

     Fyzická osoba teda občan môže podľa § 31 písm. e) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pričom podmienky tohto spaľovania sú uvedené priamo v cit. paragrafe. Povolenie na takéto spaľovanie občan nepotrebuje, ale okrem dodržania iných povinností, musí miesto a čas tohto spaľovania pred jeho začatím oznámiť na príslušné okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na tiesňovú linku 150. Z ďalších podmienok  je dôležité mať k dispozícii dostatok účinných hasiacich prostriedkov, dodržať odstupové vzdialenosti aby sa oheň nerozšíril, vykonávať nad spaľovaním trvalý dohľad, aby sa nevymklo spod kontroly a po skončení spaľovania oheň aj tlejúce zbytky spoľahlivo uhasiť a skontrolovať okolie spaľovania. Dôležité je vybrať si na spaľovanie vhodné poveternostné podmienky, hlavne nespaľovať pri vysokých horúčavách a silnom vetre a dbať, aby pri spaľovaní nevznikla škoda na majetku. 

V prípade, že občan takéto spaľovanie vopred telefonicky neoznámi na linku 150 alebo počas tohto spaľovania neplní ďalšie už uvedené podmienky spaľovania, možno mu v priestupkovom konaní uložiť pokutu do výšky 331 eur.

 

     Pokiaľ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  (toto sa vyhlasuje prostredníctvom obecných a mestských rozhlasov), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo dlhotrvajúce letné sucho, nesmie sa spaľovanie v takomto čase vykonávať až do vyhlásenia ukončenia takéhoto času.

 

     Častým javom býva, že spaľovanie vykonávajú  samotné obce pri verejno - prospešných aktivitách predovšetkým pri čistení a   údržbe spoločného priestranstva. V takýchto prípadoch sa zvyčajne jedná o konanie na príkaz a zodpovednosť  vtedy znáša príslušná obec ako právnická osoba, ktorá tento príkaz vydala. Na takúto činnosť musí subjekt požiadať o písomný súhlas, pričom uvedie čo chce spaľovať, lokalitu spaľovania a časový priebeh spaľovania. Z praktických dôvodov je potrebné o súhlas požiadať v dostatočnom predstihu a čas spaľovania stanoviť v dlhšom intervale, aby bola možnosť v prípade nepriaznivých podmienok túto činnosť odložiť.     

  

     Z uvedeného vyplýva, že je potrebné  rozlišovať spaľovanie látok od vypaľovania porastov.      Pri spaľovaní sa jedná o lokálne založenie ohňa za účelom likvidácie prebytočného materiálu (napríklad zemiakovej vňate po zbere zemiakov, konárov po orezávaní stromov alebo nepotrebného bytového  inventára) na hromade a pri vypaľovaní sa jedná o plošnú likvidáciu porastu (napríklad vypaľovanie suchej trávy, celoplošné vypaľovanie strniska). Spaľovanie za podmienok už uvedených vykonávať možno, ale vypaľovanie porastov zákon zakazuje.

 

     Všetky náležitosti týkajúce sa porušovania predpisov vrátane ukladania sankcií v súvislosti so zakladaním ohňa v prípade obcí, občanov aj podnikateľských subjektov rieši Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, pričom podnet na porušenie zákona alebo len podozrenie z tohto porušovania môže dať  právnická osoba – podnikateľ, občan alebo obec.  Skúsenosti potvrdzujú, že preukazovanie nezákonného postupu je najúčinnejšie v čase vykonávania spaľovania alebo vypaľovania a naopak, s odstupom času po ukončení takejto činnosti je preukazovanie prípadného zavinenia značne sťažené.   

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyzýva všetky obce a mestá v okresoch Michalovce a Sobrance prípadne ich nižšie organizačné zložky (mestské alebo obecné polície a hliadky), aby venovali tejto problematike náležitú pozornosť a nelegálne zakladanie ohňov netolerovali. Hlavnú pozornosť pri tom treba sústrediť na jarné obdobie, žatevné práce alebo dlho trvajúce sucho. 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt