Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie

 

Uverejnené 14.10.2015

 

Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie

 

Od 1. septembra 2015 sa zmenil zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávací predpis vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. V tejto súvislosti sa menia aj podmienky spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve pre právnické osoby aj pre občanov.

 

Všeobecný zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň tam, kde by sa mohol  rozšíriť, platí aj naďalej. Podľa § 14 ods. (2) písm. b) a písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba, teda občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Tak isto podľa § 8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby - podnikatelia, pričom v tomto prípade možno  za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky 16.596 eur.  

 

 Právnické osoby – podnikatelia (týka sa to tiež obcí)  môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pričom doteraz na to bol nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré stanovilo podmienky bezpečného spaľovania. Od 1.9.2015 takýto písomný súhlas potrebný nie je a podmienky každého spaľovania sú uvedené priamo v novelizovanej zmene vyhl. MV SR č. 121/2002 :

 

§ 7

 

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia:

a) určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané, a určuje zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,

b) ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov,

c) zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích prostriedkov,

d) vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určuje dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,

e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

 

Na právnické osoby (čiže aj obce) sa teda vzťahuje aj povinnosť oznámiť každé spaľovanie  na telefónnu linku 150.

 

Aj pre fyzické osoby (čiže občanov) zostali povinnosti v súvislosti so spaľovaním v novelizovanej vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., zásadnou zmenou je, že sa z § 31 písm. e) od 1.9.2015 vypustila povinnosť občana telefonicky ohlasovať toto spaľovanie na linku 150:

 

§ 31e

 

Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba :

a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

V prípade, že občan uvedené podmienky dodrží, môže spaľovanie vykonať bez ohlásenia. Pri nedodržaní týchto podmienok spaľovania mu možno uložiť sankciu do výšky 331 eur.

 

Pokiaľ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území okresu alebo jeho časti  (toto sa vyhlasuje prostredníctvom obecných a mestských rozhlasov alebo verejných vývesných tabúľ), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo dlhotrvajúce letné sucho, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické osoby, ani občania.  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyzýva všetky obce a mestá v okresoch Michalovce a Sobrance prípadne ich nižšie organizačné zložky (mestské alebo obecné polície a hliadky), aby venovali tejto problematike náležitú pozornosť a nelegálne zakladanie ohňov netolerovali. Hlavnú pozornosť pri tom treba sústrediť na jarné obdobie, žatevné práce alebo dlho trvajúce sucho.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                          plk. Mgr. Martin Tejgi

                        

                                                                                               riaditeľ  ORHaZZ

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt