Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy | Krásy našej obce

 

Uverejnené 26.10.2015

 

O b e c    S T R E T A V A

 

     v y h l a s u j e  podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy v Stretave

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-          najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

-          najmenej dva roky praxe v riadiacej funkcii,

-          osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

-          prihláška do výberového konania,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          overené kópie dokladov o vzdelaní,

-          doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-          potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

-          písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania prihlášky: najneskôr do 16.11.2015

 

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13  p. Palín

 

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:„Výberové konanie – MŠ Stretava - neotvárať“.

 

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Stretave dňa 26.10.2015   

 

                                                                                                             

                                                                                       Marek Keher, v.r.                  

                                                                                            starosta

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  |