Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Investičné aktivity obce

Uverejnené 12.07.2017

 

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ

Účelom projektu je rozšírenie kapacity MŠ na 30 detí a to prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami pôvodnej časti.

1. Prístavba rieši zádverie, novú šatňu pre 30 detí, schodisko do podkrovia, priestor pre umiestnenie kotla ÚVK, sklad pre upratovačku.

 

2. Stavebné úpravy pôvodnej časti:

 • z dvoch miestnosti herňa deti a spálňa deti sa vytvoria dve herne a to: pre 21 detí – pôvodná herňa a 9 detí pôvodná spálňa.
 • úprava pôvodnej hygieny - rozšírenie počtu hygienických zariadení – z pôvodných 4 WC a 4 umývadla – na 6 WC a 6 umývadla.
 • výmena spôsobu vykurovania – likvidácia lokálnych plynových telies – gamatiek za nové ústredné vykurovanie /vrátane   podkrovia/ s kondenzačným plynovým kotlom.

 

3. Nadstavba– podkrovný priestor rieši spálňu pre 21 detí, hygienu detí a kanceláriu pre učiteľky.

Dňa 19.01.2017 obec predložila na základe výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP  projektový zámer  „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ na Košický samosprávny kraj.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe zhodnotenia predloženého projektového zámeru skonštatoval, že projektový zámer nesplnil podmienku určenú vo výzve, a vydal k projektovému zámeru negatívnu hodnotiacu správu. Projektový zámer nesplnil nasledujúcu podmienku: obec dosiahla index investičnej účinnosti 2,4, pričom minimálny index investičnej účinnosti pre územie Košického kraja v rámci výzvy je 15,00.

K 15. júlu predkladáme ďalšiu žiadosť na realizáciu tohto zámeru  prostredníctvom Ministerstva vnútra SR

 

Vyrozumievací modul pre rozhlasovú ústredňu

Obec Stretava má od 23.03.2017 v skúšobnej  prevádzke k dispozícii unikátny vyrozumievací modul pre rozhlasovú ústredňu, ktorý poskytuje rôzne varianty využitia:

 • Hlásenie cez systém VM Florian – nahrávanie oznamov vopred a ich následné spustenie
 • Plánované hlásenie – nastavenie dátumu a času spustenia hlásenia- zvukovej správy do rozhlasu alebo SMS správy
 • Posielanie SMS – potrebná SIM karta a táto služba je spoplatnená
 • Posielanie správ na  email
 • Prehrávanie varovných signálov
 • Zverejňovanie správ na internete – po zaškrtnutí políčka „Zverejniť“, správa sa zverejní na našej internetovej stránke


Bioelektráreň Stretava – územné konanie

Stavebník ENERGO BLOCK, s.r.o., Jadrová 1, Bratislava dňa 13.03.2014 podal na Obecný úrad Stretava – stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na projekt „Bioelektráreň Stretava“, ktorý rieši navrhovanú výstavbu elektrárne na princípe spaľovania biomasy (drevená štiepka a slamené brikety) s výrobou elektrickej energie v ORC cykloch, z obnoviteľných zdrojov v priestoroch, kde podľa územného plánu obce je stanovená lokalita pre priemyselnú zónu..

Po viacerých výzvach na doplnenie predmetného podania bolo dňa 16.02.2017 Oznámením o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania Spoločným stavebným úradom v Pavlovciach nad Uhom začaté územné konania o umiestnení stavby a nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 06.03.2017.

 

Zámer výstavby komunitného centra v obci

Obec Stretava na základe Kúpnej zmluvy č. KZ5/2016 zo 12.12.2016 a následne návrhom na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu sa stala vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 117 a to: pozemkov parc. č. 168 o výmere 1182 m2 – zastavané plochy a nádvoria, , parc. č. 170/1 o výmere 420 m2 – záhrady, parc. č. 171 o výmere 1421 m2 – záhrady, parc. č. 172 o výmere 117 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 174/1 o výmere 281 m2 – orná pôda, a stavby-  rodinný dom súp. č. 17 stojaci na parc. č.  168

Súbežne sa rozbehla spolupráca s projektantkou s cieľom spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a obnovu predmetnej stavby, ktorá má slúžiť ako komunitné centrum.

Obec plánuje získať prostriedky na rekonštrukciu v rámci eurofondov, a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje, výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. Žiadosť je potrebné predložiť najneskôr do konca novembra 2017.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.

Komunitné centrum je:

 • spoločným priestorom pre celú sídelnú komunitu obce;
 • priestorom pre rozvoj rôznych subskupín komunity s ohľadom na fakt, že jeden človek môže byť súčasťou rôznych         subskupín v priestore aj v čase. Zároveň, obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity sú len jednou zo subskupín (hoci prioritnou), na ktoré sa komunitné centrum orientuje;
 • neutrálnym priestorom pre deeskaláciu komunitných napätí a konfliktov;
 • podporou obce v oblasti komunitného rozvoja a budovania komunity.

 

Očakávame, že sa nám zámer podarí úspešne zrealizovať.

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt