Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oprava miestnych komunikácií | Krásy našej obce

 

Uverejnené dňa 6.12.2012

 

Oprava miestnych komunikácií

 

     Dňa 29.11.2012 sa na Obecnom úrade v Stretave konalo v poradí už 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Stretave.

     V druhom bode programu obecného zastupiteľstva určeného pripomienkam a návrhom občanov bola prostredníctvom poslankyne zastupiteľstva, Ing. Bátorovej, vznesená otázka zo strany občanov časti obce „Dolný koniec“, ohľadom riešenia technického stavu miestnej komunikácie v uvedenej časti obce.

     Odpoveď na túto otázku podávame aj touto formou:

     Celá koncepcia rozvoja obce je spracovaná v jej územnom pláne a programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja spracovaného pre roky 2008 až 2017. Tieto dokumenty sú zverejnené aj na tejto webovej stránke a tvoria základ pre spracovanie žiadosti o poskytnutie finančných zdrojov z rôznych rozvojových fondov a inštitúcií, lebo sa v prevažnej miere jedná o finančne náročné investície, obcou z bežných prostriedkov nerealizovateľné.

     Z dôvodu potreby bolo ešte v novembri 2007 ukončené spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“. Jedná sa o rekonštrukciu nie len tejto, ale všetkých komunikácií v obci, a zároveň aj o výstavbu chodníkov na ulici Nad Laborcom. Odbornou organizáciou bola spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z fondov Európskej únie, ktorá bola podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 30.06.2009. Táto bola vyhodnotená ako oprávnená a na realizáciu prijatá. Pre obmedzené zdroje finančných prostriedkov agentúrou, mohli byť žiadané prostriedky na rekonštrukciu iba dvoch ciest v obci a to na ulici Dolný Koniec a Hracka. Samozrejme, že po prijatí žiadosti sa robili rôzne kroky k uzavretiu zmluvy medzi agentúrou a obcou, žiaľ neúspešne. Až po dvoch rokoch prišiel list s vyjadrením, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohla byť táto žiadosť realizovaná. Na tento oznam starosta reagoval písomnou výzvou, aby projekt bol uložený v tzv. zásobníku projektov a pri nadobudnutí ďalších finančných zdrojov z prostriedkov Európskej únie, daný do realizácie. Celá záležitosť je stále prioritne sledovaná.

     Dobre vieme, že obidve cesty potrebujú väčšiu opravu, preto bola spracovaná na tento účel potrebná dokumentácia a žiadosť. Podotýkame, že aj v súčasnosti je cesta na Dolnom konci zjazdná a ani nič nebráni tomu, aby bola bez problémov užívaná. Naposledy bola vo väčšom rozsahu opravovaná v roku 1993. Za stav tejto komunikácie, ktorá je v prevažnej miere využívaná iba občanmi tejto ulice môžu tam bývajúci občania „ďakovať“ aj neúnosnému prevádzkovaniu ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov po tejto komunikácii vo vlastníctve miestnych občanov bývajúcich na tejto ulici.

     Kedy sa podarí získať prostriedky na opravu týchto ciest (jedná sa o čiastku cca 300 tisíc eur) je dnes ťažko povedať. Treba chápať, že nielen Slovensko, ale aj celá Európa pociťuje dôsledky hospodárskej krízy, takže zdrojov je všade málo a to sa odráža aj na ich poskytovaní.

     Obec urobila v danej a nie len v tejto oblasti týkajúcej sa jej rozvoja, maximum, čo mohla. Verme, že sa naše ciele postupne podarí naplniť.

     Preto chráňme si to, čo máme.

     V závere dávame k zamysleniu netrpezlivým výrok, ktorý povedal J. F. Kennedy pri svojej inaugurácii za prezidenta USA: „Nepýtaj sa, čo spraví vlasť pre teba. Pýtaj sa, čo spravíš ty pre vlasť.“ Dovoľujeme si použiť tento výrok v našom prostredí, v prostredí samosprávy: „Nepýtaj sa, čo spraví obec pre Teba, ale uvažuj nad tým, čo si dal obci Ty.“ A dlžníkov voči obci v rôznych sférach jej života máme ešte neúrekom.