Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | RTVS - úhrady za služby verejnosti

 

Uverejnené dňa 20.3.2013

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI

Dôležité informácie a rady, ako postupovať

 

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

  

KTO ÚHRADU NEPLATÍ

 

Oslobodený platiteľ

Oslobodený od povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti  je platiteľ, ktorý žije s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom občan s ŤZP má adresu trvalého bydliska totožnú s adresou odberného miesta platiteľa. Úhradu neplatia ani občania, ktorí sú sami osobami s ŤZP.

 

Platiteľ preukazuje nárok na oslobodenie doložením kópie preukazu občana s ŤZP alebo rozhodnutím ÚPSVaR o uznaní za občana s ŤZP. Odberné miesta elektriny občana s ŤZP sú všetky oslobodené. V prípade inej adresy odberu elektriny, ako je uvedené trvalé bydlisko na preukaze občana s ŤZP, preukazuje oslobodenie od platenia dokladom od dodávateľa elektriny s údajmi odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny.

 

Viacnásobný odber

Úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za jedno odberné miesto.

Nárok preukazuje evidenčným číslom SIPO alebo variabilným symbolom, pod ktorým platí úhradu za jedno odberné miesto elektriny a doložením dokladov od dodávateľa elektriny (nie platobné doklady SIPO) za všetky odberné miesta elektriny s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny (zmluva alebo faktúra s uvedenými údajmi).

Upozornenie:viacnásobný odber elektriny (platenie úhrady za jedno odberné miesto elektriny) si môže uplatniť len odberateľ elektriny, ktorý je odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach. Odberateľ musí byť jedna a tá istá osoba - nie je možné uplatniť si viacnásobný odber v rámci rodiny. Ak na jednom odbernom mieste je odberateľ manžel a na druhom manželka, nespĺňajú podmienky zákona na uplatnenie si viacnásobného odberu a vzniká každému povinnosť platiť úhradu za svoje odberné miesto elektriny.

 

Rozdielv zákoneplatnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013

 

V prípade dvoch odberných miest elektriny a pri uplatnení si oslobodenia  v jednom odbernom mieste elektriny z dôvodu osoby s ŤZP, na ďalšie odberné miesto elektriny nie je možné si uplatniť viacnásobný odber elektriny nakoľko platiteľ nespĺňa podmienku, že za jedno odberné miesto elektriny platí úhradu za služby verejnosti. V prípade troch odberných miest elektriny je jedno miesto oslobodené, za druhé vzniká povinnosť platiť úhradu a za tretie odberné miesto nevzniká povinnosť platiť úhradu. 

 

ZNÍŽENIE SADZBY ÚHRADY

 

Dôchodca

 

Platiteľ, teda odberateľ elektriny, nie člen rodiny, ak je poberateľom dôchodku, nemá príjem zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem) a nežije s inou osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti, má nárok na zníženú sadzbu úhrady na 2,32 €, ak nárok preukáže kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemá príjem a nežije s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike).

 

Rozdielv zákoneplatnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013 v nároku na polovičnú sadzbu v prípade poberania dôchodku

 

Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa úhrady - Rozhlas a televíziu Slovenska o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €.

  

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi

 

Platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou, ak poberanie dávky preukáže potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá, má nárok na zníženie sadzby úhrady na 2,32€.

 

 

DOKLADY PREUKAZUJÚCE NÁROK

Oslobodenie              Kópia preukazu občana s ŤZP alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch

Viacnásobný odber  Kópiou dokladov od dodávateľa elektriny za všetkyodberné miesta elektriny, v ktorých je uvedený odberateľ elektriny a adresa odberného miesta elektriny (nie platobné doklady SIPO)

Polovičná sadzba-    Dôchodca – kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej činnosti a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem) Hmotná núdza - potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje údaj, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá

 

POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ DOKLADY

 

Doklady predkladá platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie z dôvodu ŤZP, neplatenie z dôvodu viacnásobného odberu alebo zníženie sadzby úhrady z dôvodu poberania dôchodku alebo dávky v hmotnej núdzi, ktorý nepreukázal nárok na úľavu vyberateľovi úhrady, t. j. RTVS.

 

UPOZORNENIE: Doklady predložené pracovníkom pôšt v minulosti, teda do 31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, zmena a odhláška) overené pracovníkmi pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o., v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie je preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, že je potrebné do 30.6.2013 preukázať nárok vyberateľovi úhrady kópiami dokladov.

 

 

Kópie dokladov treba poslať najneskôr do 30. júna 2013 na adresu:

 

RTVS

Odbor výberu úhrad

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

 

alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt