Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Obec

Stretava leží v srdci Zemplína, v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v okrese Michalovce. Chotár obce sa nachádza na nánosovom vale Čiernej Vody na jej pravej strane, asi 3 km od jej sútoku s Uhom a Laborcom, v nadmorskej výške okolo 101 m.n.m. Na severe susedí s obcou Senné a obcou Palín. S obcou Palín je zastavanou časťou prakticky spojená. Na východe susedí chotár obce s obcou Pavlovce nad Uhom, na západe s chotárom obce Budkovce a na juhu s chotárom obce Stretavka. Obec je situovaná približne v polovici cesty druhej triedy spájajúcej mestá Michalovce a Veľké Kapušany, ktorá vedie vedľa zastavaného územia obce. Toto riešenie dopravy realizované v 60-tych rokoch minulého storočia výrazne prispelo k odkloneniu hluku verejnej dopravy od obce. Zastavanú časť obce pretína v jej okrajovej časti iba jediná štátna cesta tretej triedy s pomerne nízkou frekvenciou dopravy. Obec má vybudované všetko základné vybavenie mimo kanalizácie.

Stretava patrí medzi lokality s dokázateľne nepretržitým osídlením od 9. storočia. Listina, v ktorej sa priamo spomína dedina Stretava – „villa Zyrothva“ – je datovaná do roku 1266. Šľachtici zo Stretavy patrili medzi najstaršiu šľachtu užskej stolice. V stredoveku v obci postavili prvý katolícky kostol, ktorý v polovici 15. storočia nahradil nový – kamenný (neskôr postavený) kostol s kryptou a svätyňou. Tento kostol je aj dominantou obce.

Rovinný ráz tohto regiónu, kde je obec situovaná, reprezentuje Východoslovenská nížina. Severne od obce ráz krajiny pozvoľna prechádza cez geomorfologické podcelky Senianskú mokraď a Iňačovskú tabuľu do impozantného sopečného pohoria Vihorlatských vrchov, hrdo sa vypínajúcich nad okolitou rozsiahlou nížinou. Medzi najvyššie vrcholy patrí najmä jeho dominanta – Vihorlat (1076 m.n.m.).

Nížinný charakter tohto regiónu tvoria vodné kanály, mŕtve ramená a vodné toky, z východu lemuje chotár obce vodný tok Čierna Voda a zo západu rieka Laborec. Pre územie je charakteristický výskyt vysokej spodnej vody. Lokalita leží v Senianskej depresii, ktorá bola v minulosti rozsiahlou zaplavovanou mokraďou Východoslovenskej nížiny, nachádzajúcou sa na významnej migračnej trase vodných vtákov.

Územie regiónu má výborné klimatické podmienky. Klimaticky je priestor zaradený do teplej klimatickej oblasti. Táto časť Zemplína je po Podunajskej nížine druhou najteplejšou časťou Slovenska. Priemerná ročná teplota sa tu pohybuje v rozpätí 9 až 10 °C. Priemerné ročné trvanie slnečného svitu v tejto oblasti je 2 200 hodín. Priemerné teploty sú v januári -1 až -4 °C, priemerná ročná teplota v júli sa pohybuje v rozmedzí 18,8 až 20,5 °C. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 530 až 700 mm. Najviac zrážok pripadá na mesiac jún a júl.

Región patrí do panónskej botanickej oblasti, je takmer úplne odlesnený a premenený na kultúrnu step s veľmi kvalitnou ornou pôdou a lúkami.

Historickú dominantu obce tvorí kalvínsky kostol, ktorý bol v II. svetovej vojne značne poškodený. V Zemplínskom múzeu v Michalovciach uchovávajú vzácne gotické kované dvere z tohto kostola. V roku 1990 bol posvätený miestny rímskokatolícky kostol Troch košických mučeníkov. V Stretave sa ojedinele zachovali aj ľudové domy – typické ukážky pôvodnej zástavby.

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Počet obyvateľov: 671
Rozloha: 896 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt