Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznamy MŠ

Materská škola Stretava č. 97

Zápis detí do Materskej školy v Stretave na školský rok 2021/2022

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do MŠ

Termín podávania žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022 je

od 3. mája do 28. mája 2021.

Rodič podáva vyplnenú písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa).

Žiadosti sú k dispozícii v materskej škole, ako ja na Obecnom úrade v Stretave.

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia, a tú spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti predložia

od 3. mája do 28. mája 2021 na Obecnom úrade v Stretave.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!

PRE DIEŤA, KTORÉ DOSIAHLO PÄŤ ROKOV VEKU DO 31. AUGUSTA 2021 JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ

Podmienky prijímania

Pre prijímanie detí do MŠ Stretava č. 97 v šk. roku 2021/22 je určená nasledovná postupnosť:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 bude uprednostnené podľa trvalého pobytu (Stretava),
  2. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, a pre ktoré nie je MŠ podľa trvalého pobytu spádová,
  3. dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (niekdajší odklad školskej dochádzky).

Ostatné podmienky prijímania

  1. dieťa, ktoré k 31. augustu 2021 dosiahlo vek tri roky, ak je voľná kapacita MŠ. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Stretave,
  2. dieťa mladšie ako tri roky výnimočne, ak je v MŠ voľná kapacita.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka MŠ v súlade s §5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

Bc. Anna Jankoviková, riaditeľka školy