Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekt verejného osvetlenia - KaHR

Uverejnené dňa 8.2.2013

Aktualizované dňa 26.5.2014

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava"

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľsky orgán: Slovenska inovačná a energetická agentúra

Miesto realizácie projektu: Obec Stretava

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stretava, Obecný úrad, Stretava č. 12, 072 13  p. Palín

Výška  príspevku  schváleného projektu: 197 276,24 €

Finančná čiastka použitá na realizáciu projektu po verejnom obstarávaní : 117 647,43€

Spolufinancovanie obce (5%): 6192,16  €

Začiatok realizácie projektu: november 2013

Ukončenie projektu: apríl 2014

Stručný opis projektu:

Projekt pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava“ bol realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pričom sprostredkovateľským orgánom bola Slovenská inovačná a energetická agentúra.

V roku 2010 bola vyhlásená prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry  so sídlom v Košiciach výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva.

Obec Stretava zareagovala na túto výzvu pozitívne a podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Boli sme úspešní a bol nám schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 197 276,24 €. Po získaní dotácie, podpise zmluvy s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a uskutočnení verejného obstarávania, Obec Stretava pristúpila k realizácii projektu v novembri 2013 s celkovou výškou investičných výdavkov 123 839,59 €, pričom celkové oprávnené výdavky predstavovali sumu 123 839,40 €, z čoho obec získala 117 647,43 € vo forme nenávratného finančného príspevku. Obec sa podieľala na spolufinancovaní projektu sumou vo výške 6 192,16 €. V apríli 2014 sa podarilo projekt v predstihu ukončiť. 

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť verejné osvetlenie v obci Stretava a zabezpečiť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky v obci a úsporu nákladov na elektrickú energiu pri kvalitnejšej prevádzke verejného osvetlenia. Projekt riešil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci komplexne a smeroval k dosiahnutiu vysokej efektivity zvolených riešení pri zabezpečení takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám. Zvolené technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Táto rekonštrukcia by mala priniesť úsporu platieb za spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 30 až 60 percent. Usporené prostriedky tak budú môcť byť použité na iné účely.

Tento projekt bol podávaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (http://www.economy.gov.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s).

Riadiacim orgánom bolo Ministerstvo hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk/) v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (http://www.siea.sk/).

Odkaz na Európsku úniu: http://europa.eu/index_sk.htm

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti