Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Spoločný školský úrad

Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom

Kostolné námestie č. 17/1
072 14 Pavlovce nad Uhom

Odborný pracovník: Mgr. Anton Popovič

E-mail: popovic.anton@pavlovce.sk

Telefón: +421 56 64 94 202, +421 56 64 94 389

Obec Pavlovce nad Uhom je Rozhodnutím Krajského školského úradu v Košiciach číslo 2004/00484-5 zo dňa 22.7.2004 v zmysle § 10 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdená ako školský úrad s účinnosťou od 16.8.2004.

Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom zabezpečuje od 16. 8. 2004 odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej výchovy pre obce:

Pavlovce nad Uhom

Vysoká nad Uhom

Palín

Zemplínska Široká

Iňačovce

Stretava

Bežovce

Lekárovce

Záhor

Bajany

Pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti:

- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a školského zariadenia

- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie

- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok. Organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo

- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.