Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie

 

Uverejnené 14.10.2015

 

Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie

 

Od 1. septembra 2015 sa zmenil zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávací predpis vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. V tejto súvislosti sa menia aj podmienky spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve pre právnické osoby aj pre občanov.

 

Všeobecný zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň tam, kde by sa mohol  rozšíriť, platí aj naďalej. Podľa § 14 ods. (2) písm. b) a písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba, teda občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Tak isto podľa § 8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby - podnikatelia, pričom v tomto prípade možno  za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky 16.596 eur.  

 

 Právnické osoby – podnikatelia (týka sa to tiež obcí)  môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pričom doteraz na to bol nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré stanovilo podmienky bezpečného spaľovania. Od 1.9.2015 takýto písomný súhlas potrebný nie je a podmienky každého spaľovania sú uvedené priamo v novelizovanej zmene vyhl. MV SR č. 121/2002 :

 

§ 7

 

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia:

a) určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané, a určuje zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,

b) ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov,

c) zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích prostriedkov,

d) vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určuje dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,

e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

 

Na právnické osoby (čiže aj obce) sa teda vzťahuje aj povinnosť oznámiť každé spaľovanie  na telefónnu linku 150.

 

Aj pre fyzické osoby (čiže občanov) zostali povinnosti v súvislosti so spaľovaním v novelizovanej vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., zásadnou zmenou je, že sa z § 31 písm. e) od 1.9.2015 vypustila povinnosť občana telefonicky ohlasovať toto spaľovanie na linku 150:

 

§ 31e

 

Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba :

a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

V prípade, že občan uvedené podmienky dodrží, môže spaľovanie vykonať bez ohlásenia. Pri nedodržaní týchto podmienok spaľovania mu možno uložiť sankciu do výšky 331 eur.

 

Pokiaľ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území okresu alebo jeho časti  (toto sa vyhlasuje prostredníctvom obecných a mestských rozhlasov alebo verejných vývesných tabúľ), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo dlhotrvajúce letné sucho, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické osoby, ani občania.  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyzýva všetky obce a mestá v okresoch Michalovce a Sobrance prípadne ich nižšie organizačné zložky (mestské alebo obecné polície a hliadky), aby venovali tejto problematike náležitú pozornosť a nelegálne zakladanie ohňov netolerovali. Hlavnú pozornosť pri tom treba sústrediť na jarné obdobie, žatevné práce alebo dlho trvajúce sucho.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                          plk. Mgr. Martin Tejgi

                        

                                                                                               riaditeľ  ORHaZZ

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené 2.6.2016 ...
Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium
Uverejnené 10.3.2016 ...
Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Stretava
Uverejnené 7.3.2016 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 26.2.2016 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 12.2.2016 ...
V nedeľu, 7.2.2016, o 16.00 hod. v Michalovciach stretnutie s premiérom
Uverejnené 3.2.2016 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 21.1.2016 ...
Upozornenie na parkovanie na verejných priestranstvách
Uverejnené 18.1.2016 ...
Spomíname a oživujeme tradície našich starých materí
Uverejnené 18.1.2016 ...
Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2016
Uverejnené 12.1.2016 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2016
Uverejnené 7.1.2016 ...
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Uverejnené 22.12.2015 ...
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
Uverejnené 17.12.2015 ...
Oznámenie o strategickom dokumente
Uverejnené 14.12.2015 ...
Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2016
Uverejnené 1.12.2015 ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Uverejnené 13.11.2015 ...
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
Uverejnené 11.11.2015 ...
Otvorili sme náučný chodník
Uverejnené 2.11.2015 ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava
Uverejnené 2.11.2015 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 27.10.2015 ...
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
Uverejnené 26.10.2015 ...
Kontrola a čistenie komínov
Uverejnené 26.10.2015 ...
Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov
Uverejnené 14.10.2015 ...
Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie
Uverejnené 14.10.2015 ...
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo
Uverejnené 13.10.2015 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt