Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov

 

Uverejnené 14.10.2015

 

Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov

 

Vykurovacie obdobie je každoročne spojené so zvýšeným výskytom požiarov. Hasiči hlavne na začiatku vykurovacej sezóny likvidujú požiare od vykurovacích telies, komínov a dymovodov. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch. Je preto samozrejmou povinnosťou všetkých zainteresovaných a predovšetkým občanov prijímať také opatrenia, aby sa týmto požiarom predišlo.

           

Počas roka 2014 vzniklo od vykurovania alebo v priamej súvislosti s ním v okrese Michalovce 13 požiarov s priamou škodou 11.480 eur a v okrese  Sobrance 5 požiarov so škodou 16.600 eur. Hasičom sa včasnými a pohotovými zásahmi v oboch okresoch podarilo uchrániť hodnoty spolu  323 tisíc eur. V doterajšom priebehu roka 2015 bolo zaznamenaných spolu 19 požiarov od vykurovania so škodou 10.430 eur. Priaznivou bilanciou je, že nikto pri týchto požiaroch neprišiel o život ani sa nezranil.  Najčastejšími príčinami požiarov od vykurovania býva takmer vždy zlý technický stav vykurovacích telies a komínov a tiež zanedbanie dohľadu  nad prevádzkou tepelných spotrebičov alebo ukladanie ľahko zápalných predmetov v  blízkosti vykurovacích telies.

 

Pre občanov a podnikateľské subjekty vyplývajú povinnosti  pri používaní tepelných spotrebičov a komínov, pri ich inštalácii, výstavbe a údržbe zo zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v jeho platnom znení. V jeho obsahu je pod hrozbou sankcie uložená povinnosť pre podnikateľov a tiež občanom zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. U nových stavieb alebo novopostavených komínov ide najmä o odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pri zmene druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. Konkrétne lehoty čistenia a vykonávania kontrol komínov stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z.,  na základe výkonu spotrebiča, druh paliva a konštrukčného vyhotovenia komína. Platí tu zásada, že kontrola a čistenie musia byť vykonané najmenej raz v roku a najlepšie je to vykonať bezprostredne pred začatím vykurovania.

 

Platné predpisy umožňujú riešiť kontrolu a čistenie komínov individuálne, ale doporučuje sa tento úkon zveriť odborne spôsobilej osobe s kominárskym vzdelaním. Najväčšiu pozornosť podľa štatistiky je potrebné venovať vykurovacím telesám a komínom pri používaní tuhého paliva.

Nezanedbateľnú úlohu pri plnení povinnosti súvisiacich s predchádzaním vzniku požiarov od vykurovacích telies majú obce a ich samosprávne orgány, pričom sa im v tejto súvislosti doporučuje upriamiť pozornosť najmä na tieto úlohy:     

  • prerokovať v orgánoch obce (obecnom zastupiteľstve, obecnej rade alebo na príslušnej komisii) ako aj s Dobrovoľným hasičským zborom obce problematiku zabezpečenia ochrany pred požiarmi súvisiacu so začiatkom vykurovacej sezóny a stanoviť postup pri riešení tejto problematiky,
  • zriadiť funkciu preventivára požiarnej ochrany obce a vytvárať preventívne kontrolné skupiny najlepšie z členov dobrovoľného hasičského zboru,
  • v súčinnosti s dobrovoľnou požiarnou ochranou  obce preveriť a zaktualizovať zoznam objektov na území obce, v ktorých má obec vykonávať preventívne protipožiarne kontroly,
  • vykonať preventívne protipožiarne kontroly zamerané na stav vykurovacích telies a komínov, jedná sa o kontroly v rodinných domoch občanov a drobných podnikateľských subjektoch takých, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor,
  • pri zistení závažných nedostatkov, ktoré môžu byť príčinou požiaru, využiť inštitút ukladania opatrení, inštitút vylúčenia vecí z používania alebo možnosť postúpiť vec na priestupkové konanie,
  • preveriť a skontrolovať stav vykurovacích zariadení v objektoch a priestoroch vo vlastnom užívaní obcí (obecných úradoch, kultúrnych domoch, domoch smútku a obdobných zariadeniach) a odstrániť zistené nedostatky.
  • vykonať dôslednú výchovnú a propagačnú činnosť so zameraním na upozorňovanie občanov cestou miestnych rozhlasov alebo inou obvyklou formou, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali stav vykurovacích telies a aby umožnili vykonanie kontroly a čistenia komínov príslušným odborníkom.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tiež alternatívnemu spôsobu vykurovania t.j. vykurovanie zemným plynom a súčasné vytápanie v kozuboch alebo iných spotrebičoch na tuhé palivo.  V takých prípadoch treba pamätať,  že napájanie spotrebičov s rôznym druhom paliva na ten istý komínový prieduch predpisy o ochrane pred požiarmi nepovoľujú. Prvoradým predpokladom na predchádzanie požiarom je dobrý technický stav vykurovacích telies a základnou podmienkou je, že na vykurovanie sa smú používať len certifikované zariadenia, ktoré prešli skúškami. Je zakázané používať svojpomocne vyrobené alebo iné provizórne zdroje tepla.

 

Predchádzať požiarom od vykurovania možno len udržiavaním dobrého technického stavu spotrebičov, dymovodov a komínov a starostlivým dohľadom nad nimi. Určite je v záujme všetkých občanov, aby požiarov od vykurovania bolo čo najmenej.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                Predseda                                                                                Riaditeľ                                 

     Územného výboru DPO                                                    Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                                             

  Ing. Jozef BLOŠČIČÁK v.r.                                             pplk. Mgr. Martin TEJGI  v.r.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt