Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov

Uverejnené 22.11.2017

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky

„Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov“

Preambula

Obec Stretavaje verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“)podľa §7 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“).

         Výzva na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác a následné úkony spojené so zadávaním a zadaním zákazky je postup zadávania zákazkys nízkou hodnotou v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117zákona o verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania.

         Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.

 

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1       Názov:         Obec Stretava

1.2       IČO:            00 325 821

1.3       DIČ:            2020742603

1.4       Poštová adresa:    Obecný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín

1.5       Kontaktné miesto: Obecný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín

1.6       Kontaktná osoba:Marek Keher, starosta obce

1.7       Tel.:            056 / 64 97 204

1.8       Fax:            056/ 68 83 811

1.9       E-mail:        ocustretava@stonline.sk

1.10     Web:           www.stretava.sk

1.11     Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

1.12     Hlavný predmet činnosti:   samospráva

 

2.    Predmet zákazky:

2.1      Názov zákazky:Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov

2.2      Druh zákazky:uskutočnenie stavebných prác

2.3       Miesto uskutočnenia zákazky, miesto plnenia:Stretava

            NUTS kód:  SK042Košický kraj

2.4       Opis zákazky:Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy domu smútku a priľahlých chodníkov v obci Stretava.Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v priložených výkazochvýmer.

         Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inejkomunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

2.5      Komplexnosť plnenia:

2.5.1  Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, ako je uvedený a opísaný vo výzve na predkladanie cenovej ponuky a v jej prílohách.

2.5.2  Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti; vyžaduje sa predloženie ponuky a plnenie zákazky v plnom požadovanom  rozsahu.

2.6      Variantné riešenia:        Nepovoľujú sa

2.7      Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:30 188,17€

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená a určená podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie je bežne dostupná a jej predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy/objednávky zodpovedá hodnote zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

2.8           Trvanie zmluvy/lehota plnenia predmetu zákazky :  do 5 mesiacov od zadania zákazky.

 

3.     Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:

3.1      Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

        Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotačných prostriedkov SR a EÚz Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.

Úhradaza plnenie predmetu zákazky budevykonaná bezhotovostným platobným stykom.

3.2      Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:neuvádza sa.

3.3      Podmienky účasti

3.3.1  Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

3.3.2  Ekonomické a finančné postavenie:nevyžaduje sa

3.3.3  Technická alebo odborná spôsobilosť:nevyžaduje sa

 

4.       Typ zmluvy:  Zmluva o dielo.

 

5.       Požiadavky na obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:

5.1            Doklady požadované v bode 3.3 tejto výzvy

5.2            Návrh na plnenie kritérií

5.2.1       Návrh ceny.Návrh ceny musí byť spracovaný ocenením jednotkových cien a množstva položiek v rozsahu podľa priložených výkazov výmer.

Ceny musia byť v mene EURO. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH.

5.2.2       Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

 

6.       Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky, spôsob vyhodnotenia: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je

Cena za celý predmet zákazky – cena bez DPH.

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe výkazov výmerza predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača.Vyhodnocovaná bude cena celkom bez DPH.Akoúspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý  ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

 

Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom je, že úspešný uchádzač bude mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

7.       Podmienky predkladania cenovej ponuky:

7.1   Miesto na predkladanie cenovej ponuky:Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Palín

7.2   Označenie cenovej ponuky: „súťaž – neotvárať –strecha DS“

7.3  Lehota na predkladanie cenovej ponuky:Ponuku požadujeme doručiť verejnému obstarávateľovi  najneskôr do30.11.2017do 09:00 hod.

 

8.       Minimálna lehota, počas ktorej sú cenové ponuky viazané: do 30.04.2018.Verejný obstarávateľ predpokladá vykonať vyhodnotenie cenových ponúk a uzavrieť zmluvu najneskôr v uvedenej lehote.

 

9.    Doplňujúce informácie

9.1   Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 7.3 tejto výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky, a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.

9.2   Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber  zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  bez súhlasu predkladateľa.

9.3   Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

9.4   Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.

9.5   Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.

9.6   Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.

9.7   Projekt bude realizovaný so štátnou finančnou podporou SR a EÚ z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.

9.8   Verejný obstarávateľ bude podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní uplatňovať pri realizácii zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk, v rámci čoho bude požadované, aby zhotoviteľ, v prípade bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre plnenie predmetnej zákazky, zamestnal na tieto pracovné miesta osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň patria k marginalizovanej rómskej komunite. Uvedená podmienka zamestnania sa bude vzťahovať na celú dobu realizácie stavebných prác.

9.9   Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky vopred.

9.10 Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia zákazky a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani zmluvné pokuty z dôvodu zníženia rozsahu zákazky.

9.11 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu plnenia zákazky.

9.12 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatku finančných prostriedkov odstúpiť od zmluvy.

9.13 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami.

9.14 Prílohy: výkazy výmer

                

                

 

Dátum:22.11.2017

 

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

 

 

Marek Keher

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt