Most M4356 cez potok Čierna voda za obcou Stretava - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 09.09.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, IČO: 35 555 777 doručila dňa 25.8.2021 na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Most M4356 cez potok Čierna voda za Obcou Stretava". Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovateľom.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-most-m4356-cez-potok-cierna-vod

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


1 2 ... 38