"Združenie obcí Čierna voda - Uh, Kanalizácia a ČOV" - predloženie zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

 09.09.2021

Združenie obcí Čierna voda - Uh, Senné 230, 072 13  Senné, IČO: 35 560 312 predložilo dňa 26.8.2021 na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie  zámer o navrhovanej činnosti "Združenie obcí Čierna voda - Uh, Kanalizácia a ČOV.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru o navrhovanej činnosti.

Uvedený zámer o navrhovanej činnosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zdruzenie-obci-cierna-voda-uh-kanalizacia-cov-

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


1 2 ... 38