Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

 31.08.2022

Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 31.08.2022 bolo verejnou vyhláškou zverejnené

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

pre stavebníka: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín

na stavbu: Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska

parc. C KN č. 548 (zast. plocha a nádvoria), parc. E KN č. 1382/2 (ostatná plocha),

parc. E KN č. 1382/3 ( ostatná plocha ), parc. E KN č. 270/14 ( orná pôda),

parc. C KN č. 49 ( zastavaná plocha a nádvoria ), parc. E KN č. 1382/1 ( ostatná plocha) k. ú. Stretava.

Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní do 15.09.2022 (vrátane), ktorý je aj dňom doručenia Oznámenia.

Podrobnejšie viď príloha - verejná vyhláška - úradná tabuľa.


1 2 ... 42