Oznámenie o začatí kolaudačného konania - "Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom"

 23.09.2022

Obec Stretava, Stretava 12,  072 13 Palín, oznamuje verejnosti, že dňa 23.09.2022 bolo verejnou vyhláškou zverejnené

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

pre stavebníka: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

na stavbu: Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

na parc. CK N č. 749/2 (zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Pavlovce nad Uhom.


1 2 ... 42