Kolaudačné rozhodnutie - "Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava - ul. Rómska"

 05.10.2022

Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 04.10.2022 bolo verejnou vyhláškou zverejnené

Kolaudačné rozhodnutie

pre stavebníka: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín

na stavbu: Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska

parc. C KN č. 548 (zast. plocha a nádvoria), parc. E KN č. 1382/2 (ostatná plocha),

parc. E KN č. 1382/3 ( ostatná plocha ), parc. E KN č. 270/14 ( orná pôda),

parc. C KN č. 49 ( zastavaná plocha a nádvoria ), parc. E KN č. 1382/1 ( ostatná plocha) k. ú. Stretava.

Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní do 19.10.2022 (vrátane), ktorý je aj dňom doručenia Rozhodnutia.

Podrobnejšie viď  verejná vyhláška: https://www.stretava.sk/files/2022-10-05-060831-S2022_109_KR_verejn___vyhl____ka.pdf


1 2 ... 42