Oznámenie o začatí kolaudačného konania - "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" - Horváth Matej

 17.10.2022

Obec Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13  p. Palín oznamuje verejnosti, že dňa 17.10.2022 bolo verejnou vyhláškou zverejnené

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

pre stavebníka: Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44  Blatné Remety

na stavbu: Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod

parc. C KN č. 548 (zast. plocha a nádvoria), parc. E KN č. 1380/8 (ostatná plocha), parc. C KN č. 25/4 (ostatná plocha) k.ú. Stretava.

Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní.

Link: https://www.stretava.sk/files/2022-10-17-065413-1227_2022__OZN_Roz____renie_distr__siete_a_prip_plynovod_kolaud__cia.pdf


1 2 ... 40