Kolaudačné rozhodnutie - "Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom"

 20.10.2022

Obec Stretava, stavebný úrad, Stretava 12,  072 13 Palín, oznamuje verejnosti, že dňa 20.10.2022 bolo verejnou vyhláškou zverejnené

Kolaudačné rozhodnutie

pre stavebníka: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

na stavbu: Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

na parc. CK N č. 749/2 (zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Pavlovce nad Uhom.

Link: https://www.stretava.sk/files/2022-10-20-111853-1221_2022_KR__Multifunk__n___ihrisko___kolaud__cia.pdf


1 2 ... 43