Oznámenie k zavedeniu názvov ulíc a prideleniu orientačných čísiel v obci Stretava

 27.02.2023

Oznámenie k zavedeniu názvov ulíc a pridelení orientačných čísiel k súpisným číslam v obci Stretava a informácia k výmene občianskych preukazov

Obec Stretava oznamuje občanom, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Stretava schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 a účinného od 1.3.2023, bol v našej obci zavedený uličný systém a boli pomenované jednotlivé ulice. Z toho dôvodu boli do Registra adries s účinnosťou od 1.3.2023 zapisované ulice v obci a prideľované orientačné čísla všetkým budovám. To znamená, že ku každej budove  s existujúcim súpisným číslom bolo priradené orientačné číslo a názov ulice. Týmto úkonom nastáva zmena adresy (príklad: pôvodná adresa Stretava č. 12 bude mať novú adresu Ulica nad Laborcom č. 12/14, pričom číslo pred lomkou je súpisné, číslo za lomkou je orientačné, v realite sa bude používať najčastejšie Ulica nad Laborcom č. 14).

Každému vlastníkovi nehnuteľnosti je doručované oznámenie o pridelení orientačného čísla.

Po doručení oznámenia o pridelení orientačného čísla podľa zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch je povinnosťou každého občana prihláseného na trvalý pobyt v obci požiadať ktorékoľvek okresné riaditeľstvo policajného zboru SR o vydanie nového občianskeho preukazu. Táto výmena je do 30 dní bez poplatku, po tomto termíne  je výmena už spoplatnená.

Stránkové hodiny OR PZ Michalovce, J. Hollého 46 na výmenu občianskeho preukazu:

pondelok:       8.00 - 15.00 hod.

utorok:           8.00 - 15.00 hod.

streda:            8.00 - 17.00 hod.

štvrtok:           8.00 – 15.00 hod.

piatok:            8.00 - 14.00 hod.

Zároveň žiadame občanov, aby pri výmene občianskeho preukazu mali so sebou doklad, ktorý im bol doručený obcou, t.j. Oznámenie o určení orientačného čísla.

Abecedný zoznam ulíc v obci Stretava spolu s číslom parcely, na ktorej sa nachádzajú:

  1. Ulica cintorínska                  parcela „C“ KN č. 237
  2. Ulica dolný koniec               parcela „C“ KN č. 554
  3. Ulica hradská                       parcela „C“ KN č. 548
  4. Ulica nad Laborcom            parcela „C“ KN č. 551/1, 551/2
  5. Ulica na Prievlake                parcela „C“ KN č. 49
  6. Ulica palínska                       parcela „C“ KN č. 577/3
  7. Ulica pri Čiernej vode         parcela „C“ KN č. 549
  8. Ulica valal                             parcela „C“ KN č. 552/1

Predmetné VZN a mapku obce si môžete pozrieť na týchto odkazoch:

https://www.stretava.sk/files/2022-12-16-115017-VZN_____5_2022_o_ur__en____n__zvov_ul__c_a_in__ch_verejn__ch_priestranstiev___schv__len__.pdf

https://www.stretava.sk/files/2023-03-06-061909-Stretava___zavedenie_uli__n__ho_syst__mu.pdf1 2 ... 40