"Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2023"

 09.05.2023

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 17.4.2023 oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030".

Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030" je sprístupnené na webovej stránke obce Stretava v sekcii "Úradná tabuľa" a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


1 2 ... 42