"Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030" - oznámenie o strategickom dokumente

 02.06.2023

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 19.5.2023 oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030".

Oznámenie o strategickom dokumente "Vodíková stratégia Košického kraja" je sprístupnené na webovej stránke obce Stretava v sekcii "Úradná tabuľa" a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
1 2 ... 44