Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad a domácností

 06.10.2023

Vážení občania,

dôrazne Vás upozorňujeme na zákaz spaľovania suchého lístia, konárov, ale aj ostatného biologického odpadu a odpadu z domácností v záhradách. Pálenie v obci je zakázané, protizákonné, ale aj nebezpečné z dôvodu vzniku požiaru. Takýmto nezodpovedným konaním si znečisťujeme životné prostredie a dymom znepríjemňujeme život deťom, starším ľudom, susedom alebo svojmu okoliu.

Spaľovaním lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu je aj porušovaním zákona o odpadoch, v ktorého zmysle je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. Navyše platí aj zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad sa teda nesmie ani spaľovať ani ukladať na skládky odpadov. Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Pálenie záhradného odpadu lístia, konárov, trávy a vôbec všetkého odpadu je zakázané, pretože počas spaľovania dochádza k vzniku a uvoľneniu oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidu dusnatého, dechtu a ďalších nebezpečných dioxínov. Ide o syntetické látky, ktoré majú fatálne následky nielen na ekosystém, ale aj na zdravie človeka. Vyvolávajú poškodenia nervového a imunitného systému a majú tiež rakovinotvorné účinky. Škodlivé látky do ovzdušia častokrát prúdia v ešte vyšších koncentráciách, ako v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pre svoje zdravie potrebujeme zdravé ovzdušie, a preto je nutné rešpektovať dané opatrenia. Všetky častice, ktoré sa dostanú do ovzdušia vo forme zrážok sa neskôr ocitnú v pôde a následne preniknú do úrody. Celý tento proces toxikácie uzatvára človek prijímaním "BIO" potravy.

Obec zabezpečila do každej domácnosti kompostéry, a teda odpad zo záhrad je potrebné kompostovať v nich.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, dopúšťa sa priestupku v zmysle § 115 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.


1 2 ... 43