Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj - oznámenie o strategickom dokumente

 14.05.2024

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, dňa 9.5.2024 oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj".

Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj" je sprístupnené na webovej stránke obce Stretava v sekcii "Úradná tabuľa" a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. poschodie, č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


1 2 ... 43