Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu

 15.05.2024

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 13.5.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030".

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030" sú zverejnené na webovej stránke obce Stretava v sekcii "Úradná tabuľa" ako aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


1 2 ... 43