Oznamy MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Tlačivo nájdete na tomto linku: https://www.stretava.sk/files/2023-02-10-112354-__iados___o_prijatie_do_M__.pdf

Materská škola Stretava č. 97

Zápis detí do Materskej školy v Stretave na školský rok 2022/2023

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Stretava


sa uskutoční

            

od 2. mája 2022 do 31. mája 2022 /Žiadosti sú dostupné v MŠ a na OcÚ Stretava/

Spôsob podávania žiadosti

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť prostredníctvom:

  1. podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
  2. elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  3. osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia, ktorú s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) predložia od 2. mája do 31. mája 2022 v MŠ Stretava.

Podmienky prijímania

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Pre prijímanie deti do MŠ Stretava č. 97 v školskom roku 2022/2023 je určená nasledovná postupnosť:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 bude uprednostnené podľa trvalého bydliska
  2. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktorého nie je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  3. dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (niekdajší odklad školskej dochádzky)

Ostatné podmienky prijímania

  1. dieťa, ktoré k 31.8.2022 dosiahlo vek tri roky, ak je voľná kapacita MŠ. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Stretave
  2. výnimočne, ak je v MŠ voľná kapacita dieťa mladšie ako tri roky.


Bc. Anna Jankoviková, riaditeľka materskej školy