Spoločný stavebný úrad

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom

Kostolné námestie č. 17/1
072 14 Pavlovce nad Uhom

Odborný pracovník: Ing. Ján Repka
E-mail: repka.jan@pavlovce.sk

Telefón: +421 56 64 94 202, +421 56 64 94 389

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom zabezpečuje od 1. 1. 2009 pre obce:

Pavlovce nad Uhom
Stretava
Stretavka

prenesený výkon štátnej správy, odborné činnosti:

- všeobecného stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

- na úseku životného prostredia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov,

- špeciálneho stavebného úradu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu - Stavebného úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v Spoločnom obecnom úrade - Stavebnom úrade so sídlom v Pavlovciach nad Uhom je starosta obce Pavlovce nad Uhom.

Link na stavebný úrad v Pavlovciach nad Uhom: https://www.pavlovce.sk/stavebny-urad.html