Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce

V strede erbu sú tri k sebe smerujúce vtáky, ktoré jednak upozorňujú na množstvo vzácneho vtáctva v neďalekej ornitologickej rezervácii a navyše sú v erbe komponovaní tak, aby sa zlietali – stretali a tak evokovali názov obce. Motív stretajúcich sa sťahovavých vtákov je teda hovoriacim symbolom v erbe obce Stretava.

Erb obce Stretava má teda túto podobu: v modrom štíte zdola zlatými striebroplodými vavrínovými ratolesťami ovenčené tri k sebe privrátené vidlicovito usporiadané strieborné rozkrídlené vtáčiky v zlatej zbroji.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

marianna

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžných pruhov vo farbách bielej (1/9), modrej (1/9), bielej (2/9), modrej (1/9), žltej (2/9), modrej (1/9) a žltej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať obce Stretava je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC STRETAVA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie:

Zástava obceStretava má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Krátka zástava obceStretava je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obceStretava predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obceStretava má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obceStretava predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obceStretava má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.