Komisie OZ

Komisia pre kultúru, školstvo a mládež

Predseda: Mgr. Jana Bartová

Členovia: Mgr. Andrea Tóthová

                   Ing. Miroslava Koscelanská

Komisia pre šport a telesnú kultúru

Predseda: Marek Tovlin

Členovia: Marián Matuška

                   Štefan Horňák

Komisia pre miestny rozvoj

Predseda: Ján Gaľa

Členovia: Jaroslav Valisko

                   Peter Koscelanský

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody

Predseda: Martin Horňák

Členovia: Martin Tóth

                 

Komisia pre financie a správu majetku

Predseda: Peter Horňák

Členovia: Radoslav Luco

                   Arpád Vidovenyecz ml.

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa ust. zák. 357/2004 Z.z.

Predseda: Mgr. Jana Bartová

Členovia: Ján Gaľa

                  Marek Tovlin