Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

 21.07.2014

 

Uverejnené 21.7.2014

 

Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj navrhované aj pre naše záujmové územie


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 6/2014 z 30.júna 2014, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, a ktoré nadobúda účinnosť 15.augusta 2014 Vám uvádzame zmeny, ktoré sa týkajú našej obce a jej okolia:

  • v oblasti osídlenia, usporiadania územia sídelnej štruktúry podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry, konkrétne podporovať juholaboreckú rozvojovú os Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec (v úseku Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec ako komunikačno-sídelnú rozvojovú os),
  • v oblasti sociálnej infraštruktúry rozvíjať zdravotnícke zariadenia v záujme ich optimálneho využitia v rovnocennej prístupnosti obyvateľov, konkrétne rozšíriť kapacitu liečební, hospicov a domov ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s potrebami obyvateľstva kraja,
  • v oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a cestovného ruchu na území Košického kraja podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž hlavných cestných tranzitných turistických trás Poľsko – Humenné – Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Maďarsko, ako aj vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: EuroVelo 11 v koridore hranica kraja s Prešovským samosprávnym krajom – Košice – hranica s Maďarskou republikou a Zemplínskej cyklomagistrály v koridore hranica kraja s Prešovským samosprávnym krajom – Zemplínska Šírava (vrátane cyklistického okruhu) – Zemplín – hranica s Maďarskou republikou a siete nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho významu,
  • v oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry sanovať a revitalizovať oblasti, resp. ich časti na území Košického kraja, najmä s vysokým stupňom environmentálnej záťaže, a to aj v Zemplínskej zaťaženej oblasti,
  • v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry chrániť územie na trase diaľnice D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou); chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to aj cestu č. II/555 ako súčasť vnútroregionálnej (medziokresnej) severojužnej trasy Michalovce (I/50) – križovatka s diaľnicou D1 – Veľké Kapušany – Leles – Kráľovský Chlmec, s preložkou vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach, Palíne, Stretave, Pavlovciach nad Uhom,
  • v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry chrániť koridory pre výstavbu nadradených plynovodov plánovaného plynovodného prepojenia Slovenskej republiky a Poľska v úseku cez Košický kraj v trase Staré – Pozdišovce – Lastomír – Stretava – Veľké Kapušany,
  • v oblasti cestnej dopravy - cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, konkrétne aj cestu II/555 v trase Michalovce (I/50) – križovatka s diaľnicou D1 – Veľké Kapušany - Leles – Kráľovský Chlmec, s preložkou vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach, Palíne, Stretave, Pavlovciach nad Uhom,
  • v oblasti nadradenej technickej infraštruktúry a stavieb nadradených plynovodov plynovodné prepojenie Slovenskej republiky a Poľska v úseku cez Košický kraj v trase Staré – Pozdišovce – Lastomír – Stretava – Veľké Kapušany, ako aj stavby diaľkových optických káblov v trasách Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, Košice – Trebišov, Košice – Slovenské Nové Mesto, Spišská Nová Ves – Rožňava, Nálepkovo – Dobšiná, Spišská Nová Ves – Štrba, Kráľovský Chlmec – Slovenské Nové Mesto, Veľké Kapušany – Vranov nad Topľou a Veľké Kapušany – Michalovce,
  • v oblasti odpadového hospodárstva riešiť stavby nových skládok v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Michalovce, Košice – okolie, Rožňava, Sobrance.
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 


1 2 ... 29