Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dane a poplatky v roku 2015

 20.01.2015

 

Uverejnené 16.1.2015

 

Dane a poplatky v roku 2015

 

Dňa 8.12.2014 bolo Obecným zastupiteľstvom v Stretave schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stretava č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stretava (ďalej len „VZN“), ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2015.

 

V zmysle tohto VZN správca dane oslobodzuje:

  • od dane z pozemkov, pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
  • od dane zo stavieb, stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, fyzických osôb v hmotnej núdzi, , držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, ako aj garáže vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. O oslobodenie od dane je potrebné podať písomnú žiadosť a doložiť opodstatnenosť príslušnými rozhodnutiami alebo potvrdeniami.

Osoby staršie ako 62 rokov písomnú žiadosť o oslobodenie od dane podávať nemusia.

 

Ďalšou úľavou pre tento rok pri poplatku za komunálny odpad je to, že Obec Stretava na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok o 50 %:

  • fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení rozhodnutia alebo potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (nie staršie ako 1 mesiac, pred podaním žiadosti o zníženie),
  • držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.
  • fyzickej osobe staršej ako 62 rokov.

Fyzická osoba staršia ako 62 rokov písomnú žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad predkladať nemusí.

 


1 2 ... 27