Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

 28.10.2015

 

Uverejnené 26.10.2015

 

O b e c    S T R E T A V A

 

     v y h l a s u j e  podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy v Stretave

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-          najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

-          najmenej dva roky praxe v riadiacej funkcii,

-          osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

-          prihláška do výberového konania,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          overené kópie dokladov o vzdelaní,

-          doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-          potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

-          písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania prihlášky: najneskôr do 16.11.2015

 

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13  p. Palín

 

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:„Výberové konanie – MŠ Stretava - neotvárať“.

 

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Stretave dňa 26.10.2015   

 

                                                                                                             

                                                                                       Marek Keher, v.r.                  

                                                                                            starosta

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 27