Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Príhovor starostu obce k voľbám

 02.11.2018

Prečo máme ísť voliť ?

Za uplynulých tridsať rokov, obec zaznamenala nebývalý rozmach vo všetkých oblastiach jej života. To ale neznamená, že s jej rozvojom už treba prestať, práve naopak pokračovať v realizácii ďalších zámerov vyplývajúcich zo spracovaného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke, ale i ďalších zámerov ktoré prináša život.

Ako sme Vám oznámili,  v polovici októbra t.r. sme dostali oficiálne rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP  na projekt „Prestavba rodinného domu na komunitné centrum“  z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR)  vo výške 244 151,57 EUR.  Projekt rieši  rekonštrukciu obecnej budovy (bývalý rodinný dom Ubrežiových) na komunitné centrum,  ktoré bude  spoločným priestorom pre celú sídelnú komunitu obce pre rôzne sociálne, vzdelávacie a iné spoločenské aktivity. Pre vysvetlenie postavíme ďalší kultúrno spoločenský objekt pre našich občanov.

            Do 6. novembra odovzdávame ďalšiu žiadosť na MV SR, ktorú už máme spracovanú na poskytnutie nenávratného finančného príspevku  vo výške 155 361 EUR na rekonštrukciu budovy materskej školy, rozšírenie jej  kapacity. Je reálny predpoklad, že tento príspevok bude obci poskytnutý, lebo obec je v zozname ako oprávnený žiadateľ.

            Podané sú žiadosti, kde čakáme na rozhodnutia na tieto akcie:

  • rekonštrukcia strechy domu smútku a priľahlých chodníkov v hodnote rozpočtových nákladov 33 348 EUR,
  • Ekodvor Stretava v hodnote rozpočtových nákladov 242 505 EUR,
  • rekonštrukcia detského ihriska pri materskej škole v hodnote rozpočtových nákladov 16 286 EUR,

Hotové a pripravené do realizácie a na podanie žiadosti, keď vyjdú primerané výzvy na podanie,  ďalšie projekty a to:

  • rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Valal, kde sa má cesta rozšíriť o jeden meter a samozrejme položiť na ňu asfaltový koberec, vybudovať chodníky na ulici Nad Laborcom, Hracka, prepojovacie chodníky  medzi ulicou Valal a Hracka cez obecný pozemok, na ktorom je Dom kultúry a prepojovací chodník medzi obcou a rómskou ulicou v hodnote rozpočtových nákladov 460 302 EUR,
  • rekonštrukcia protipovodňových opatrení  pre odvedenie vnútorných vôd v západnej a južnej časti obce v hodnote rozpočtových nákladov 695 823 EUR.
  • momentálne aktualizujeme projekt plynofikácie rómskej ulice, ktorý bude treba zrealizovať,
  • začíname  konanie vo veci usporiadania pozemkov pod rómskou osadou, akcia bude trvať minimálne tri roky,
  • je stále neukončené konanie o vrátení pozemkov zabraných po roku 1948, bývalým členom pasienkového spoločenstva,
  • bude potrebné ďalej sledovať a pripravovať projekty v náväznosti na predpokladané výzvy vydané štátom i jednotlivými agentúrami a fondmi zaoberajúcimi sa rozvojovými programami. 

Predkladáme  Vám tento odpočet  preto, že 10. novembra tu máme komunálne voľby, čiže do obecnej samosprávy máme možnosť, ale a j povinnosť, lebo rozhodujeme aj o sebe, zvoliť  ľudí, ktorí by nás mali viesť ďalšie štyri roky.

Preto  Vám dávame otázku: ktorí z týchto deviatich kandidátov na starostu bude schopný tieto a ďalšie úlohy zabezpečovať?

Iba v skratke si Vám dovoľujeme predostrieť základné veci, ktoré by starosta mal ovládať.

Funkcia starostu vyžaduje vysokú odbornosť a zodpovednosť. Starosta ako volený funkcionár musí mať komplexný prehľad o území, ktoré reprezentuje, ovláda jeho potenciál, silné, ale aj slabé stránky. Starosta  by mal disponovať osobnostnými schopnosťami, odbornými vedomosťami, ako aj praktickými skúsenosťami pre danú oblasť.  Musí byť sociálne vyzretou osobnosťou, ktorá je vyrovnaná a schopná reagovať v zložitých situáciách. Ako reprezentant občanov musí uznávať etické princípy, určité zásady slušného správania sa, musí mať úctu k právu a rešpekt. Zároveň by mal disponovať určitými špecifickými vlastnosťami, analyticko-koncepčnými schopnosťami, ktoré uplatní hlavne pri tvorbe rozvojových zámerov, ktoré sú pre rozvoj a riadenie obce veľmi dôležité. Pri výkone svojej funkcie, ktorá sa vyznačuje širokou rozmanitosťou, by  volený funkcionár mal mať schopnosti využívať poznatky viacerých vedných disciplín - z oblasti práva, politológie, hospodárskej politiky, ekonómie, manažmentu, sociológie, psychológie, bezpečnosti,  ale i ďalšie poznatky z ostatných vedných oblastí . Musí byť dobrým manažérom, ktorý je schopný pracovať v tíme, viesť ľudí a komunikovať s nimi. Zároveň ich musí motivovať, nabádať k lepším výsledkom, počúvať ich a súčasne sa od nich aj učiť.

Neustále zmeny v systéme verejnej správy - rušenie a zriaďovanie nových úradov; presuny kompetencií a právomocí v rámci úrovne štátnej správy, ale aj z úrovne štátu na úroveň obcí, miest a vyšších územných celkov; dodržiavanie legislatívnych nástrojov; vypracovanie projektov na uchádzanie sa o prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov - to všetko si vyžaduje kvalitných, skúsených a vzdelaných ľudí, a to nielen na pozíciách administratívnych pracovníkov, ale aj volených funkcionárov. Práve ich vzdelanostná úroveň, ich skúsenosti a kompetentnosť sú základným predpokladom kvalitných služieb pre občana. Preto musí byť vzdelávanie neoddeliteľnou súčasťou každodenných činností, musí byť systematické, kvalifikované, kvalitné a na úrovni. Z uvedeného vyplýva, že starosta má byť vzdelaný, mať schopnosti  neustále sa vzdelávať, nepretržite si  prehlbovať vedomosti, ktoré sú pre riadny výkon správy obce nevyhnutné.

            O tom aké si vytvoríme podmienky ďalšieho chodu obce budeme 10. novembra  rozhodovať predsa  my všetci, ktorí máme voličské právo a možnosť voliť. My máme možnosť vybrať do vedenia obce ľudí, ktorým môžeme dôverovať a ktorí budú úspešne obec a jej život riadiť.

            Preto Vás vyzývame, ak sa budete rozhodovať o výbere kandidáta na starostu i kandidátoch na poslancov obecného zastupiteľstva,  aby ste pri voľbe uprednostnili všetko čo je stretavské a nie osobné. Dajte svoj hlas človeku, ktorý je zárukou ďalšieho rozvoja obce a nie jej úpadku.

            Príďte voliť, ak nebudete voliť Vy zoberie Váš hlas v svoj prospech niekto iný. Nezabúdajte rozhodujeme o sebe o tom v akej obci budeme ďalej žiť.

                                                                                                              Marek Keher v.r.

                                                                                                              starosta obce


1 2 ... 27