Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov pred požiarmi, ochrana porastov pred vypaľovaním

 

Uverejnené dňa 5.3.2014

 

Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov pred požiarmi, ochrana porastov pred vypaľovaním

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v MICHALOVCIACH

Dobrovoľná požiarna ochrana, Územný výbor, MICHALOVCE

__________________________________________________________________________

 

Č. j. : ORHZ – MI 1 - 137/ 2014                                               V Michalovciach :    04.03.2014

 

 

Všetkým obciam

v okresoch

 

MICHALOVCE a SOBRANCE

__________________________

 

 

Vec : Opatrenia na ochranu lesných pozemkov a pasienkov  pred požiarmi, ochrana porastov pred vypaľovaním

           

      V dôsledku výskytu lesných požiarov a jarnému vypaľovaniu porastov dochádza každoročne nielen veľkým materiálnym škodám, ale aj  nezanedbateľným škodám ekologickým. Obnova požiarom zničených lesných porastov je dlhodobý proces a často sa stáva, že les sa už po takej udalosti nikdy neobnoví. Takmer všetky lesné požiare vznikajú v dôsledku činností vyvíjaných človekom a ich príčinou je neopatrnosť, prípadne podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode. Z výsledkov požiarovosti v lesnom hospodárstve, ako aj z dlhodobých pozorovaní a porovnávaním ukazovateľov z hľadiska  obdobia vzniku požiarov vyplýva, že najväčšie  požiarne nebezpečenstvo predstavuje  jarné  obdobie  a tiež dlhotrvajúce suchá v letných mesiacoch. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov je nelegálne vypaľovanie suchých porastov (najmä suchej trávy, pasienkov a strnísk) v bezprostrednej blízkosti lesných porastov ale tiež zakladanie ohňa alebo fajčenie v lese.  

 

      V roku 2013 bola v okresoch   Michalovce a Sobrance  požiarovosť v lesných porastoch a prilesných pasienkoch výrazne nižššia, ako je celoslovenský priemer. Vznikli len 2 lesné požiare s pomerne nízkou škodou 2 tisíc eur. Jar 2013 bola sprevádzaná trvalými výdatnými zrážkami, čo sa prejavilo v zníženej požiarovosti. Naopak od začiatku leta až do jesene sa nevyskytli v našom regióne takmer žiadne zrážky a dlhotrvajúce sucho sa prejavilo na zvýšení požiarov trávnatých porastov, ktoré nie sú vedené ako lesné plochy.  V dôsledku zmien klimatických podmienok a postupného zvyšovania celkového otepľovania sa dá očakávať, že situácia predovšetkým v jarnom a letnom období sa v tomto smere nebude zlepšovať. Zvrátiť nepriaznnivý vývoj požiarovosti  možno len takými  opatreniami, ktoré smerujú k  predchádzaniu vzniku lesných požiarov a tiež opatreniami, ktoré napomôžu  prípadnej rýchlej a účinnej likvidácii takých požiarov v prípade ich vzniku. 

 

      Výraznú a nezastupiteľnú úlohu pri ochrane lesov pred požiarmi plnia obce a ich samosprávne orgány. V tejto súvislosti sa obciam odporúča sústrediť pozornosť na  dodržanie  najmä týchto úloh a opatrení :

 

1.    Prerokovať problematiku lesných požiarov v orgánoch obce, stanoviť  úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi .

 

2.    Vykonať preventívne protipožiarne kontroly  u vlastníkov lesných pozemkov a v subjektoch lesného hospodárstva takých, kde nie je vykonávaný štátny požiarny dozor. Zoznam subjektov určených pre výkon štátneho požiarneho dozoru obce obdržali, prípadne im na požiadanie bude predložený z úrovne OR HaZZ v Michalovciach .

 

3.    Zabezpečiť  vybavenie  a trvalú funkčnosť  ohlasovne požiarov v obci., zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach, alebo domácu pohotovostnú službu.

 

4.    Preveriť akcieschopnosť obecného Hasičského zboru, stav hasičskej techniky a vecných prostriedkov určených na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 28 a § 29  vyhl. MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.

 

5.    Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení nesk. predpisov  v súlade s § 36 a § 37 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, v prípade potreby vykonať zmeny tejto dokumentácie.

 

6.    Vykonávať efektívnu a dôslednú preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov a pasienkov pred požiarmi. Pri plnení tejto úlohy využívať orgány a zložky  miestnej štátnej správy, Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, Ochranárske združenia, Poľovnícke združenia a spolupracovať s ďalšími záujmovými združeniami.

 

7.    V miestnom rozhlase vysielať relácie zamerané na ochranu lesov a ostatných porastov pred požiarmi (vzory relácií na požiadanie poskytne OR HaZZ v Michalovciach), alebo zverejniť občanom   tieto opatrenia inou vhodnou formou, vyzvať ich pritom na zvýšenú opatrnosť v jarnom období, upozorniť ich na zákaz vypaľovania porastov a na zákaz zakladania ohňa v lesných porastoch a v ich blízkosti alebo na  miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru pod hroziacou sankciou 331 eur. Upozorniť rodičov na zvýšený dohľad nad deťmi, vyzvať dobrovoľné združenia občanov (dobrovoľná požiarna ochrana, poľovnícke združenia, lesnú a poľovnú stráž, ochranárske združenia a pod.) na zvýšenú aktivitu v tomto období, najmä na pochôdzkovú hliadkovaciu  činnosť.

 

Vybavuje  :    ORHaZZ   -  mjr. Ing. Peter FABIÁN,  tel. : 056/6441820, 821

                       Úz DPO   -  Zoltán MATINA,               tel.:   0918 790344                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                Predseda                                                                                Riaditeľ                                 

     Územného výboru DPO                                                    Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                                             

  Ing. Jozef BLOŠČIČÁK v.r.                                                  plk. Mgr. Martin TEJGI  v.r.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt