Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Konečne máme nové cesty

 

Uverejnené 2.6.2015

 

Konečne máme nové cesty

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú obec podala na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie č.: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“, bola na PPA zaregistrovaná ešte dňa 30.06.2009. Nebola v tomto období schválená so zdôvodnením, že na uvedený zámer nie sú finančné prostriedky.

Až 30.06.2014 po urgencii starostom a ďalšom prerokovaní v komisii PPA obdŕžala obec rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre túto stavbu.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a o spôsobe realizácie zámeru bola podpísala dňa 29.12.2014.

Predmetom žiadosti a následne zmluvy bolo zriadiť na miestnych komunikáciách – Vetve „A“ a Vetve „D“ živičný kryt z asfaltobetónu podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou L+H KOM s.r.o. Prešov. Pre realizáciu boli vybrané preto iba tieto komunikácie, lebo boli v dezolátnom stave a pre samotnú realizáciu bol stanovený limit finančných prostriedkov, ktorý sme nesmeli prekročiť a práce vykonať iba v obmedzenom rozsahu.

Po podpise zmluvy medzi obcou a PPA dňa 29.12.2014, obec v spolupráci s vybraným dodávateľom stavby prostredníctvom verejného obstarávania začala s prípravou realizácie stavby. Projektovej kancelárii bola zadaná požiadavka na spracovanie realizačnej dokumentácie tejto stavby. Pri jej spracovaní bolo zistené, že v pôvodnom projekte boli nesprávne určené šírky pre realizáciu pokladania asfaltobetónu. Tým došlo k zníženiu výmery pre realizáciu na Vetve „A“ o 2377,57 m2 a na Vetve „D“ o 590,87 m2. Ďalej na Vetve “D“ pôvodne navrhované tzv. obratisko bolo mimo miestnej komunikácie parc. č. 554 kat. úz. Stretava, do priestoru, ktorý nie je majetkom obce. Projektant v pôvodnom projekte nezahrnul do realizácie miestnu komunikáciu parc. č. 299 o dĺžke 37,55 m, ktorá patrí k Vetve „D“ a je jedinou prístupovou komunikáciou k tam situovaným obývaným rodinným domom. Táto zmena bola pre realizáciu schválená dodávateľom stavby a príslušným špeciálnym stavebným úradom Rozhodnutím o povolení zmeny.

Projekt bol realizovaný v nasledovných fázach:

  1. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií dodávateľom špeciálnymi mechanizmami určenými k realizácii daného zámeru za obdobie 10 dní
  2. Porealizačné zameranie nových asfaltových komunikácií
  3. Zabezpečenie publicity
  4. Žiadosť o platbu, monitorovacia správa.

Rekonštrukčné práce zahŕňali nasledovné činnosti:

  • Upravenie výtlkov povrchov vozoviek asfaltovou zmesou
  • Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie
  • Položenie asfaltového betónu so zhutnením
  • Presun hmôt pre predmetné miestne komunikácie.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 30.03.2015. Skutočná realizácia prác na stavbe začala dňa 31.03.2015 a práce boli ukončené dňa 09.04.2015. Priebeh realizácie stavby od jej prípravy až po jej ukončenie bol kontrolovaný kvalifikovaným stavebným dozorom. Dňa 21.04.2015 sa konalo odovzdávanie a prevzatie stavebného diela. To bolo zrealizované v zmluvne dohodnutej dobe podľa zmluvy o dielo, ktorá bola určená do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Stavba bola prevzatá bez nedostatkov. Celý priebeh realizácie stavby je zdokumentovaný v stavebnom denníku a všetky detaily realizácie sú zdokumentované fotodokumentáciou. Po ukončení stavebných prác bola osadená informačná tabuľa o realizácii projektu. Priebeh realizácie projektu bol bezproblémový.

Faktúra č. 20150405 v sume 222 566,24 € bola uhradená dňa 28.04.2015 prostredníctvom úveru z PRIMA Banky, kde je obec klientom.

Dňa 04.05.2015 obec podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré bolo vydané dňa 19.05.2015.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia obec pristúpila k spracovaniu Žiadosti o platbu, ktorá bola PPA zaslaná dňa 01.06.2015.

V závere chceme uviesť, že v rekonštrukcii ďalších miestnych komunikácii a výstavbe chodníkov chceme pokračovať aj v ďalšom programovacom období, na čo máme spracovanú projektovú dokumentáciu. Záleží však aké budú PPA vydané výzvy a ako budeme v procese úspešní.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt