Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Konečne máme nové cesty | Krásy našej obce

 

Uverejnené 2.6.2015

 

Konečne máme nové cesty

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú obec podala na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie č.: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“, bola na PPA zaregistrovaná ešte dňa 30.06.2009. Nebola v tomto období schválená so zdôvodnením, že na uvedený zámer nie sú finančné prostriedky.

Až 30.06.2014 po urgencii starostom a ďalšom prerokovaní v komisii PPA obdŕžala obec rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre túto stavbu.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a o spôsobe realizácie zámeru bola podpísala dňa 29.12.2014.

Predmetom žiadosti a následne zmluvy bolo zriadiť na miestnych komunikáciách – Vetve „A“ a Vetve „D“ živičný kryt z asfaltobetónu podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou L+H KOM s.r.o. Prešov. Pre realizáciu boli vybrané preto iba tieto komunikácie, lebo boli v dezolátnom stave a pre samotnú realizáciu bol stanovený limit finančných prostriedkov, ktorý sme nesmeli prekročiť a práce vykonať iba v obmedzenom rozsahu.

Po podpise zmluvy medzi obcou a PPA dňa 29.12.2014, obec v spolupráci s vybraným dodávateľom stavby prostredníctvom verejného obstarávania začala s prípravou realizácie stavby. Projektovej kancelárii bola zadaná požiadavka na spracovanie realizačnej dokumentácie tejto stavby. Pri jej spracovaní bolo zistené, že v pôvodnom projekte boli nesprávne určené šírky pre realizáciu pokladania asfaltobetónu. Tým došlo k zníženiu výmery pre realizáciu na Vetve „A“ o 2377,57 m2 a na Vetve „D“ o 590,87 m2. Ďalej na Vetve “D“ pôvodne navrhované tzv. obratisko bolo mimo miestnej komunikácie parc. č. 554 kat. úz. Stretava, do priestoru, ktorý nie je majetkom obce. Projektant v pôvodnom projekte nezahrnul do realizácie miestnu komunikáciu parc. č. 299 o dĺžke 37,55 m, ktorá patrí k Vetve „D“ a je jedinou prístupovou komunikáciou k tam situovaným obývaným rodinným domom. Táto zmena bola pre realizáciu schválená dodávateľom stavby a príslušným špeciálnym stavebným úradom Rozhodnutím o povolení zmeny.

Projekt bol realizovaný v nasledovných fázach:

  1. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií dodávateľom špeciálnymi mechanizmami určenými k realizácii daného zámeru za obdobie 10 dní
  2. Porealizačné zameranie nových asfaltových komunikácií
  3. Zabezpečenie publicity
  4. Žiadosť o platbu, monitorovacia správa.

Rekonštrukčné práce zahŕňali nasledovné činnosti:

  • Upravenie výtlkov povrchov vozoviek asfaltovou zmesou
  • Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie
  • Položenie asfaltového betónu so zhutnením
  • Presun hmôt pre predmetné miestne komunikácie.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 30.03.2015. Skutočná realizácia prác na stavbe začala dňa 31.03.2015 a práce boli ukončené dňa 09.04.2015. Priebeh realizácie stavby od jej prípravy až po jej ukončenie bol kontrolovaný kvalifikovaným stavebným dozorom. Dňa 21.04.2015 sa konalo odovzdávanie a prevzatie stavebného diela. To bolo zrealizované v zmluvne dohodnutej dobe podľa zmluvy o dielo, ktorá bola určená do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Stavba bola prevzatá bez nedostatkov. Celý priebeh realizácie stavby je zdokumentovaný v stavebnom denníku a všetky detaily realizácie sú zdokumentované fotodokumentáciou. Po ukončení stavebných prác bola osadená informačná tabuľa o realizácii projektu. Priebeh realizácie projektu bol bezproblémový.

Faktúra č. 20150405 v sume 222 566,24 € bola uhradená dňa 28.04.2015 prostredníctvom úveru z PRIMA Banky, kde je obec klientom.

Dňa 04.05.2015 obec podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré bolo vydané dňa 19.05.2015.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia obec pristúpila k spracovaniu Žiadosti o platbu, ktorá bola PPA zaslaná dňa 01.06.2015.

V závere chceme uviesť, že v rekonštrukcii ďalších miestnych komunikácii a výstavbe chodníkov chceme pokračovať aj v ďalšom programovacom období, na čo máme spracovanú projektovú dokumentáciu. Záleží však aké budú PPA vydané výzvy a ako budeme v procese úspešní.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  |