Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Prečo označujeme zberné nádoby na komunálny odpad nálepkami odberateľa odpadu?

 

Uverejnené dňa 28.5.2013

 

 

Prečo označujeme zberné nádoby na komunálny odpad nálepkami odberateľa odpadu?

           

            So zavedením nového systému označovania zberných nádob na komunálny odpad vzniklo množstvo otázok. Z toho dôvodu Vám prinášame nasledujúce vysvetlenie.

            Podľa ust. § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Stretava č. 5/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stretava, na území obce Stretava sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a umiestňovať ho po vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 tohto nariadenia nasledovne:

 1. do 1 zbernej nádoby pre domácnosti v rodinnom dome, ktorého obyvatelia sú platcami poplatku za komunálny odpad, bez ďalšej úhrady za jej vývoz,
 2. do 2 zberných nádob pre domácnosti v rodinnom dome, ktorých počet platiacich členov je 8 a viac, bez ďalšej úhrady za ich vývoz,
 3. jednorázovo do vriec pre tento účel vydávaných obcou za úhradu za vrece a jeho vývoz,
 4. do 1100 l zbernej nádoby – kontajnera na žiadosť držiteľa komunálneho odpadu za jeho pristavenie a úhradu za vývoz.

           Podľa § 4 ods. 2 vyššie menovaného nariadenia, ak domácnosť chce komunálny odpad určený na likvidáciu umiestňovať do väčšieho počtu zberných nádob ako je uvedené v ods.1 písm. a) až b), vývoz a likvidácia odpadu z týchto zberných nádob sa spoplatňuje nasledovne:

 • ak je v domácnosti jedna osoba, za druhú nádobu na odpad musí zaplatiť 1,7 násobok nákladov za likvidáciu,
 • ak sú v domácnosti dve osoby, platba činí 1,4 násobok nákladov,
 • ak sú v domácnosti tri osoby, platba činí 1,1 násobok nákladov,
 • ak sú v domácnosti štyri osoby, platba činí 0,75 násobku nákladov,
 • ak je v domácnosti päť osôb, platba činí 0,5 násobku nákladov,
 • ak je v domácnosti šesť osôb, platba činí 0,2 násobku  nákladov,
 • ak je v domácnosti sedem osôb, platba činí 0,12 násobku nákladov.

             Podľa prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Stretava č. 8/2012 o úhradách za služby poskytované obcou Stretava starosta môže v individuálnych prípadoch (sociálne pomery, negatívny zdravotný stav niektorého z členov rodiny, prírastok do rodiny a pod.) na základe zdôvodnenej žiadosti poplatok za ďalšiu zbernú nádobu znížiť alebo odpustiť. Podmienkou je ale vykonaná úhrada za likvidáciu odpadov za všetkých členov domácnosti v predchádzajúcich obdobiach a aj za obdobie, na ktoré žiadateľ zvýšenie počtu nádob žiada.

            Z niekoľko ročnej skúsenosti, sledovaním vývoja vo vybraných domácnostiach vyplýva, že pokiaľ domácnosť dôsledne separuje odpad, päťčlennej domácnosti dostatočne postačuje jedna zberná nádoba na uloženie odpadu určeného na skládku na obdobie dvoch týždňov kedy je organizovaný zber. V prípade, že takáto domácnosť produkuje viac odpadu, musí si tento úkon priplatiť. Môže si zakúpiť na obecnom úrade nálepku na ďalšiu zbernú nádobu alebo jednorazové vrecia určené na odvoz odpadu, v cene stanovenej všeobecne záväzným nariadením obce o poplatkoch za služby poskytované obcou.

            Obec v súčasnosti nemôže zabezpečiť iný spôsob zberu (napr. množstvový zber) ako je súčasný, čiže iba zber do zberných nádob, lebo na trhu nie je momentálne záujem o realizáciu inej formy zberu zo strany firiem likvidujúcich odpad, najmä kvôli ekonomickým dôvodom. Preto pre každú domácnosť musí byť pristavená minimálne jedna nádoba.

            Je potrebné si uvedomiť, že občan platí sumu za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu oprávnenou organizáciou, ktorý vyprodukuje. Čiže čím viacej členov domácnosti, tým viac odpadu, ktorý treba zmanipulovať, odviesť odpad na skládku (najbližšia je v Obci Husák) a zaplatiť za jeho uskladnenie.

            Náklady na likvidáciu odpadu z jednej nádoby, ktoré musela hradiť obec v minulom roku činili 39,- €. Obec platí odberateľovi úhradu za odber odpadu podľa počtu zmluvne dohodnutých nádob a iba tých ktoré sú označené jeho nálepkou.

            Ak má obec plniť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva stanovené zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 cit. zákona, musí prijímať opatrenia určené týmto zákonom.

            Opatreniami prijatými pre ďalšie obdobie stanovenými aj v cit. všeobecne záväznom nariadení obce č. 5/2012, kde mimo iného sa stanovili presné podmienky zberu odpadu sa ušetrí na nákladoch, pokiaľ nezvýši ceny odberateľ a očakávame aj zníženie produkcie odpadu určeného na skládkovanie. Tí, ktorí odpad netriedili a svojvoľne si dali likvidovať viac nádob, (podľa zistení najmä stavebný, ale aj iný odpad) konali tak na úkor platby za odpad ostatnými občanmi obce.

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt